Usmernenia pre politiky zamestnanosti

Usmernenia Rady poskytujú orientačné body pre koordináciu politík zamestnanosti členských štátov Európskej únie (EÚ). Tieto usmernenia vychádzajú zo strategických cieľov stratégie Európa 2020 a majú podporovať reformy v záujme udržateľného rastu, ktorý sa odvíja od poznatkov a inovácie.

AKT

Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov.

SÚHRN

Členské štáty EÚ zohľadňujú usmernenia pre politiky zamestnanosti pri tvorbe svojich politík a stanovovaní vnútroštátnych cieľov. Aktuálne usmernenia budú platné do konca roku 2014.

Usmernenia nadväzujú na hlavné smery hospodárskych politík a spolu s nimi tvoria integrované usmernenia pre stratégiu Európa 2020. Takisto tvoria základ spoločnej správy EÚ o zamestnanosti.

Zvyšovanie účasti na trhu práce

EÚ si zaumienila zvýšiť zamestnanosť žien a mužov vo veku 20 - 64 rokov na 75 % do roku 2020. Členské štáty musia vo svojich politikách presadzovať účasť mladých ľudí, starších pracovníkov, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou a legálnych prisťahovalcov na trhu práce. Takisto musia zamestnanosť zatraktívniť, a to tak, že sa zamerajú na flexiistotu, mobilitu pracovníkov a vyváženosť pracovného a súkromného života, a podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, podnikanie či väčšiu tvorbu pracovných miest, a to aj v oblasti starostlivosti a ekologických pracovných miest.

Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily

Produktivitu a zamestnateľnosť pracovníkov je možné zvýšiť prostredníctvom rozvoja nových zručností, ktoré zodpovedajú potrebám trhu práce. Členské štáty musia rozšíriť kapacitu systémov vzdelávania a odbornej prípravy a prispôsobiť ich spoločenským trendom v súlade s nízkouhlíkovým hospodárstvom, ktoré účinné využíva zdroje.

Opatrenia sa musia zameriavať na vysokokvalitné počiatočné vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a odborná príprava musí byť otvorená pracovníkom s nízkou alebo vysokou kvalifikáciou.

Členské štáty by mali takisto podporovať pracovnú mobilitu, a to prostredníctvom systémov uznávania kompetencií, ktoré už ľudia nadobudli.

Zlepšovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy

Do roku 2020 by sa miera predčasného ukončenia štúdia mala znížiť na menej ako 10 % a podiel obyvateľov vo veku 30 - 34 rokov, ktorí majú ukončené terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, by sa mal zvýšiť aspoň na 40 %. Členské štáty musia podporovať celoživotné vzdelávanie, medzinárodnú mobilitu učiteľov a študentov, rozvoj kvalifikačných rámcov poskytujúcich flexibilné možnosti vzdelávania a partnerstvá s podnikmi.

Odstraňovanie sociálneho vyčlenenia

V stratégii Európa 2020 sa presadzuje sociálne začlenenie a odstraňovanie chudoby, aby 20 miliónov ľudí viac nemuselo čeliť riziku chudoby a vylúčenia.

Členské štáty by mali posilniť zamestnanosť osôb, ktoré sú najviac vzdialené od trhu práce s cieľom posilniť ich postavenie a odstraňovať chudobu zamestnaných.

Vnútroštátne politiky musia zaručovať prístup k dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám, a to aj v sociálnom sektore. Súčasne by mali modernizovať a podporovať systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové systémy.

Členské štáty by mali napokon podporovať sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu a presadzovať rovnaké príležitosti a odstraňovanie diskriminácie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutie 2010/707/EÚ

21.10.2010

-

Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutie 2013/208/EÚ

22.4.2013

-

Ú. v. EÚ L 118, 22.4.2013

Rozhodnutie 2014/322/EÚ

14.5.2014

-

Ú. v. EÚ L 165, 4.6.2014

Posledná aktualizácia: 28.07.2014