Ochrana pracovníkov pred vystavením biologickým faktorom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2000/54/ES – ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ustanovujú sa v nej pravidlá týkajúce sa posúdenia a obmedzenia rizika v prípade, keď nie je možné zabrániť vystaveniu zdravia a bezpečnosti pracovníkov biologickým činiteľom.

HLAVNÉ BODY

Touto smernicou sa chráni zdravie a bezpečnosť pracovníkov vystavených biologickým činiteľom* (napr. mikroorganizmom* alebo bunkovým kultúram*) pri výkone práce.

Biologické činitele sa na základe ich úrovne rizika infekcie delia do štyroch skupín:

Posúdenie rizika

Posúdenie rizika sa musí vykonať pre všetky odborné činnosti, pri ktorých môžu byť pracovníci vystavení biologickým činiteľom. S cieľom naplánovať preventívne opatrenia sa určí charakter, stupeň a trvanie vystavenia.

Zamestnávateľ sa musí podieľať na pravidelných posúdeniach rizika.

Povinnosti zamestnávateľov

Pokiaľ to daná činnosť umožňuje, zamestnávateľ musí nahradiť škodlivé činitele činiteľmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo sú menej nebezpečné vzhľadom na podmienky použitia a úroveň vedeckých poznatkov o týchto činiteľoch.

Okrem toho ak existuje riziko ohrozenia bezpečnosti alebo zdravia pracovníkov, zamestnávateľ musí zabezpečiť zníženie tohto rizika na primerane nízku úroveň. Zamestnávateľ môže:

Zamestnávateľ je povinný viesť zoznam pracovníkov vystavených účinkom biologických činiteľov z 3. skupiny alebo 4. skupiny. Tento zoznam sa môže v niektorých prípadoch uchovávať až 40 rokov. Okrem toho v prípade prvého použitia biologických činiteľov 2. skupiny, 3. skupiny alebo 4. skupiny musí zamestnávateľ informovať príslušný národný orgán.

Zamestnávateľ musí napokon zabezpečiť aj dostatočnú informovanosť a odbornú prípravu pracovníkov a ich zástupcov v súvislosti s:

V prípade nehody alebo udalosti musí zamestnávateľ čo najskôr informovať pracovníkov alebo ich zástupcov o príčinách, rizikách a opatreniach, ktoré sa prijmú.

Zdravotný dohľad

Krajiny EÚ musia ustanoviť opatrenia týkajúce sa vykonávania relevantného zdravotného dohľadu nad pracovníkmi, a to pred vystavením účinkom biologických činiteľov aj po ňom.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 6. novembra 2000. Ide o kodifikáciu smernice 90/679/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami vyplývajúcimi z vystavenia účinkom biologických činiteľov, ktorá sa ňou zrušuje.

* HLAVNÉ POJMY

Biologické činitele: Mikroorganizmy vrátane geneticky modifikovaných mikroorganizmov, bunkové kultúry a ľudské endoparazity, ktoré môžu byť schopné vyvolať akúkoľvek infekciu, alergiu alebo toxicitu.

Mikroorganizmus: Mikrobiologická entita, bunková alebo nebunková, schopná rozmnožovania alebo prenosu genetického materiálu.

Bunková kultúra: Rast buniek in vitro pochádzajúcich z mnohobunkových organizmov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 262, 17.10.2000, s. 21 – 45)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8)

Následné zmeny smernice 89/391/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Smernica Rady 2010/32/EÚ z 10. mája 2010, ktorou sa vykonáva Rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore, uzavretá medzi HOSPEEM a EPSU (Ú. v. EÚ L 134, 1.6.2010, s. 66 – 72)

Posledná aktualizácia 05.12.2016