Rodičovská dovolenka

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi európskymi sociálnymi partnermi – smernica Rady 2010/18/EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zavádza sa ňou revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke, ktorú uzavreli európski sociálni partneri 18. júna 2009.

HLAVNÉ BODY

Pracovníci majú právo na rodičovskú dovolenku pri narodení alebo adopcii dieťaťa. Táto dovolenka sa môže čerpať, až kým dieťa nedosiahne vek stanovený vo vnútroštátnom práve alebo kolektívnych zmluvách, nie však dlhšie ako do veku ôsmich rokov.

Táto smernica sa rovnako vzťahuje na všetkých pracovníkov, či už mužov alebo ženy, bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy (na dobu neurčitú, na dobu určitú, na čiastočný úväzok alebo dočasnú zmluvu).

Rodičovská dovolenka sa musí udeliť na obdobie najmenej štyroch mesiacov ako jednotlivé právo pre obidvoch rodičov. V zásade by pracovníci mali mať možnosť vyčerpať celú svoju dovolenku. Preto by nemala byť prenosná z jedného rodiča na druhého. Tieto prenosy však môžu byť povolené pod podmienkou, že každý z rodičov si zachová najmenej jeden zo štyroch mesiacov dovolenky s cieľom podporovať rovnocennejšie využívanie rodičovskej dovolenky obidvomi rodičmi. V smernici sa stanovujú minimálne normy, aby mohli krajiny EÚ uplatniť alebo zaviesť priaznivejšie ustanovenia.

Čerpanie dovolenky

Podmienky prístupu k dovolenke a okolnosti čerpania dovolenky sú vymedzené vo vnútroštátnom práve a/alebo v kolektívnych zmluvách. Krajiny EÚ a/alebo sociálni partneri môžu napríklad:

zabezpečiť udeľovanie dovolenky v rozsahu celého pracovného času alebo jeho časti, po častiach, alebo systémom časových úverov s prihliadnutím na potreby zamestnávateľov i zamestnancov;

podmieniť právo na rodičovskú dovolenku určitou dĺžkou pracovného pomeru, ktorá nesmie presiahnuť jeden rok. Ak je to uplatniteľné, toto obdobie sa vypočíta so zohľadnením všetkých po sebe nasledujúcich pracovných zmlúv na dobu určitú uzatvorených s tým istým zamestnávateľom;

vymedziť okolnosti, za ktorých môže zamestnávateľ povoliť odloženie dovolenky z oprávnených dôvodov týkajúcich sa prevádzky organizácie;

povoliť osobitné opatrenia na zabezpečenie správnej prevádzky malých podnikov.

Pracovníci, ktorí si želajú čerpať rodičovskú dovolenku musia o tom upovedomiť zamestnávateľa. Lehota upovedomenia sa stanoví v každej krajine EÚ s prihliadnutím na záujmy pracovníkov aj zamestnávateľov.

V smernici sa tiež krajiny EÚ a/alebo sociálni partneri povzbudzujú, aby vymedzili dodatočné opatrenia a/alebo osobitné podmienky čerpania dovolenky adoptívnymi rodičmi a rodičmi detí so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých detí.

Návrat do práce a nediskriminácia

Po vyčerpaní rodičovskej dovolenky majú pracovníci právo vrátiť sa na rovnaké pracovné miesto. Ak to nie je možné, zamestnávateľ im musí poskytnúť rovnocenné alebo podobné pracovné miesto v súlade s ich pracovnou zmluvou alebo pracovnoprávnym vzťahom.

Okrem toho práva, ktoré pracovník mal alebo na ktoré sa mu tvoril nárok v čase začatia rodičovskej dovolenky:

sa musia zachovať v existujúcom rozsahu až do konca dovolenky;

musia platiť po skončení rodičovskej dovolenky vrátane akýchkoľvek ich zmien vyplývajúcich z vnútroštátnych právnych predpisov, kolektívnych zmlúv a/alebo zaužívanej praxe.

Podobne sa musí zabezpečiť ochrana pracovníkov pred znevýhodňovaním alebo prepustením z dôvodu podania žiadosti o rodičovskú dovolenku alebo čerpania rodičovskej dovolenky.

Krajiny EÚ a/alebo vnútroštátni sociálni partneri rozhodujú o záležitostiach týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia a príjmov v súvislosti s rodičovskou dovolenkou. Dohoda teda neobsahuje pravidlá o vyplácaní mzdy alebo kompenzácie počas rodičovskej dovolenky.

Pracovníci musia mať pri návrate z rodičovskej dovolenky možnosť požiadať o zmenu dĺžky alebo rozvrhnutia pracovného času na stanovené obdobie. Zamestnávatelia tieto žiadosti musia zvážiť a reagovať na ne s prihliadnutím na potreby zamestnávateľov, ako aj pracovníkov.

Pracovné voľno z dôvodu vyššej moci (nepredvídateľné okolnosti)

Pracovníci môžu tiež požiadať o voľno z dôvodu vyššej moci v dôsledku rodinných dôvodov. O takéto voľno možno požiadať najmä v prípade choroby alebo úrazu, pri ktorých je nevyhnutná bezprostredná prítomnosť pracovníka v rodine.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 7. apríla 2010. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 8. marca 2012.

KONTEXT

Táto dohoda nasleduje po rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke zo 14. decembra 1995, ktorá nadobudla právnu účinnosť prostredníctvom smernice Rady 96/34/ES.

Predstavuje spôsob lepšieho zosúladenia pracovných a rodičovských povinností pracovníkov a podpory rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami.

Vykonáva sa prostredníctvom smernice Rady v súlade s článkom 155 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

AKT

Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 18.3.2010, s. 13 – 20)

Následné zmeny a opravy smernice 2010/18/EÚ boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 09.11.2015