Programy na podporu rozvoja mikrofinancovania v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania

Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 o programe EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ

AKÝ JE CIEĽ ROZHODNUTIA A NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Podľa rozhodnutia bol nástroj, ktorý disponoval rozpočtom 100 miliónov eur na štyri roky (2010 – 2013), určený na lepšie sprístupnenie mikrofinancovania pre tieto cieľové skupiny:

Na obdobie rokov 2014 – 2020 bola na základe nariadenia (EÚ) č. 1296/2013 táto iniciatíva zahrnutá do oblasti mikrofinancovania a sociálneho podnikania v rámci programu EÚ EaSI, ktorý nahradil nástroj mikrofinancovania Progress. Nariadením (EÚ, EURATOM) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na rozpočet EÚ, bola aktualizovaná indikatívna percentuálna hodnota uplatňovaná v priemere počas celého obdobia programu pre tri osi*. Na mikrofinancovanie a sociálne podnikanie by sa tak malo využiť najmenej 18 % celkového rozpočtu.

EaSI umožňuje cieľovým skupinám a podnikom získať ľahší prístup k mikrofinancovaniu a súčasne je jeho cieľom:

Za predpokladu, že budú poskytovať mikrofinancovanie osobám a podnikom alebo financovanie sociálnym podnikom, môžu mať k osi mikrofinancovania a sociálneho podnikania prístup verejné a súkromné subjekty zriadené v krajinách EÚ, na Islande, v Albánsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Srbsku a Turecku. Podpora EÚ sa poskytuje hlavne prostredníctvom finančných nástrojov upravených vo finančnom nariadení EÚ [nariadenie (EÚ) 2018/1046], ktorým sa okrem iného mení nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 a aktualizujú a zjednodušujú sa pravidlá uplatňované na všeobecný rozpočet EÚ.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE A NARIADENIE UPLATŇUJÚ?

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Mikrofinancovanie: pôžičky do výšky 25 000 eur poskytované najmä malým podnikom a sociálnym podnikateľom.
Sociálny podnik: prevádzkovateľ v sociálnom hospodárstve, ktorého hlavným cieľom je dosiahnuť sociálny vplyv a nie tvoriť zisk pre svojich majiteľov alebo akcionárov.
Mikropodnik: podnik s menej ako 10 zamestnancami a ročným obratom (množstvo peňazí prijaté v konkrétnom období) alebo súvahou (výkaz o aktívach a pasívach spoločnosti) do 2 miliónov eur.
Osi: program EaSI zahŕňa tri osi. Tieto osi podporujú:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 283/2010/EÚ z 25. marca 2010, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 87, 7.4.2010, s. 1 – 5)

Následné zmeny rozhodnutia č. 283/2010/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238 – 252)

Pozri konsolidované znenie.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1 – 222)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 21.02.2020