Medzinárodná úroveň ochrany práv a slobôd osôb so zdravotným postihnutím

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2010/48/ES o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom

AKÝ JE CIEĽ ROZHODNUTIA A DOHOVORU?

Rozhodnutím sa v mene Európskeho spoločenstva (dnešnej EÚ) prijíma Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý tvorí prílohu k rozhodnutiu.

HLAVNÉ BODY

Cieľom medzinárodného dohovoru je zaručiť osobám so zdravotným postihnutím plné užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd.

V záujme naplnenia tohto cieľa je dohovor založený na rade zásad:

Krajiny, ktoré sú stranami dohovoru, musia prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili trvalé rešpektovanie týchto zásad. Zaväzujú sa tiež podporovať hospodárske, sociálne a kultúrne práva osôb so zdravotným postihnutím.

Ďalej sa majú radiť s osobami so zdravotným postihnutím pri vypracúvaní a vykonávaní právnych predpisov a politík, ktoré sa ich týkajú.

Ochrana pred diskrimináciou

Všetka diskriminácia na základe zdravotného postihnutia je zakázaná a osobám so zdravotným postihnutím sa má poskytovať rovnaká a účinná právna ochrana.

Dohovor obsahuje osobitné pravidlá týkajúce sa dvoch skupín obyvateľstva:

Krajiny, ktoré sú stranami dohovoru, sa zaväzujú bojovať proti stereotypom a podporovať povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím.

Práva uznané dohovorom

Dohovor stanovuje rad práv a slobôd, na ktoré majú osoby so zdravotným postihnutím nárok. Patria k nim:

Vykonávanie dohovoru

Každá realizovaná činnosť medzinárodnej spolupráce musí byť pre osoby so zdravotným postihnutím začleňujúca, najmä v partnerskej spolupráci s príslušnými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami.

Krajiny musia zriadiť jedno alebo viac kontaktných miest zodpovedných za vykonávanie dohovoru a informovať o dohovore verejnosť. Musia tiež vytvoriť nezávislý mechanizmus na monitorovanie vykonávania dohovoru. Občianska spoločnosť musí byť do činnosti monitorovania plne zapojená.

A konečne, každá krajina musí do dvoch rokov od pristúpenia k dohovoru predložiť komplexnú správu o opatreniach, ktoré prijala na plnenie svojich záväzkov.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE A DOHOVOR UPLATŇUJÚ?

Rozhodnutie sa uplatňuje od 26. novembra 2009. Dohovor nadobudol platnosť 3. mája 2008 a v EÚ sa uplatňuje od 22. januára 2011.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35 – 61)

Posledná aktualizácia 18.07.2018