Európa 2020 – stratégia Európskej únie pre rast a zamestnanosť

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2010) 2020 v konečnom znení] – Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu

AKÝ JE CIEĽ STRATÉGIE EURÓPA 2020?

Stratégia Európa 2020 má zabezpečiť, aby hospodárske oživenie Európskej únie (EÚ) po ekonomickej a finančnej kríze podporoval rad reforiem s cieľom vybudovať pevné základy pre rast a tvorbu pracovných miest do roku 2020. Stratégia má riešiť štrukturálne slabiny európskeho hospodárstva a ekonomické a sociálne problémy, pričom prihliada aj na dlhodobejšie výzvy globalizácie, tlaku na zdroje a starnutie obyvateľstva.

HLAVNÉ BODY

Vykonávanie stratégie v rámci európskeho semestra

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie – Európa 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu [KOM(2010) 2020 v konečnom znení, z 3. marca 2010]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Zhodnotenie vykonávania stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu [COM(2014) 130 final z 5. marca 2014]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Opatrenia v prospech stability, rastu a zamestnanosti [COM (2012) 299 final z 30. mája 2012]

Závery zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli z 25. a 26. marca 2010

Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 18.7.2015, s. 27 – 31)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1848 z 5. októbra 2015 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov na rok 2015 (Ú. v. EÚ L 268, 15.10.2015, s. 28 – 32)

Posledná aktualizácia 07.02.2017