Štatistika v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú pravidlá pre spôsob zberu a prezentácie štatistiky v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom poskytovať porovnateľné údaje vo všetkých krajinách EÚ.

EÚ to pomôže vytvárať účinnú politiku v oblasti verejného zdravia a podporovať vnútroštátne stratégie v tejto oblasti.

HLAVNÉ BODY

Štatistika, ktorú zhromažďujú krajiny EÚ, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko, sa posiela štatistickému úradu EÚ, Eurostatu.

Zhromažďujú sa štatistické údaje o týchto témach:

Po nariadení (ES) č. 1338/2008 nasledovalo niekoľko vykonávacích nariadení, v ktorých boli stanovené podrobnejšie pravidlá a postupy týkajúce sa ďalších hľadísk zhromažďovania zdravotnej štatistiky:

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. januára 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Chorobnosť: rozšírenosť chorôb alebo konkrétneho ochorenia v určitej zemepisnej oblasti.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70 – 81)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3 – 7)

Následné zmeny nariadenia Rady (ES) č. 577/98 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 328/2011 z 5. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide štatistiku o príčinách smrti (Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2011, s. 22 – 24)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku pracovných úrazov (Ú. v. EÚ L 97, 12.4.2011, s. 3 – 8)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) (Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2013, s. 20 – 48)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/359 zo 4. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiku výdavkov na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie (Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2015, s. 6 – 15)

Posledná aktualizácia 29.09.2015