Program pre mladých ľudí v oblasti vzdelávania a zručností

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2010) 477 v konečnom znení] – Mládež v pohybe – aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k inteligentnému a udržateľnému rastu pre všetkých v Európskej únii

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Jeho cieľom je poskytnúť komplexný balík politických iniciatív v oblasti vzdelávania a zamestnanosti pre mladých ľudí v Európskej únii (EÚ). Iniciatíva Mládež v pohybe je súčasťou stratégie Európa 2020 pre inteligentný a udržateľný rast.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

Pre splnenie cieľa stratégie Európa 2020 týkajúceho sa zvýšenia všeobecnej miery zamestnanosti osôb vo veku od 20 do 64 rokov na 75 % je dôležité znížiť vysokú úroveň nezamestnanosti mladých. V roku 2014 bolo nezamestnaných takmer 5 miliónov mladých ľudí (vo veku do 25 rokov). Predstavuje to mieru nezamestnanosti vo výške 21,7 %, čo je dvojnásobok miery nezamestnanosti dospelých osôb. Okrem toho 7,5 % Európanov vo veku od 15 do 24 rokov nebolo zamestnaných, ani sa nezúčastňovalo na vzdelávaní alebo odbornej príprave.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Mládež v pohybe – Iniciatíva zameraná na aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k inteligentnému a udržateľnému rastu pre všetkých v Európskej únii [KOM(2010) 477 v konečnom znení, 15.9.2010]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Závery Rady z 19. novembra 2010 o iniciatíve Mládež v pohybe – jednotný prístup v reakcii na výzvy, ktorým čelia mladí ľudia (Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 9 – 11)

Odporúčanie Rady z 28. júna 2011 – Mládež v pohybe – podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí (Ú. v. EÚ C 199, 7.7.2011, s. 1 – 5)

Posledná aktualizácia 20.10.2016