Posilnená spolupráca EÚ v odbornom vzdelávaní a príprave

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Vyhlásenie európskych ministrov odborného vzdelávania a prípravy a Európskej komisie o posilnenej európskej spolupráci v odbornom vzdelávaní a príprave

AKÝ JE CIEĽ TOHTO VYHLÁSENIA?

HLAVNÉ BODY

Kodanský proces tvorí neoddeliteľnú súčasť strategického súboru pravidiel „vzdelávanie a odborná príprava“ (ET 2020) a zameriava sa na prispievanie k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 týkajúcich sa vzdelávania.

Súčasťou tohto procesu je:

Priority

Prioritami stanovenými v kodanskom vyhlásení sa poskytuje základ pre dobrovoľnú spoluprácu v oblasti OVP. Ich cieľom do roku 2010 bolo:

Úspechy

V niekoľkých komuniké sa vymedzil úspech EÚ pri dosahovaní týchto cieľov, ako aj kroky na ďalšie zlepšenie spolupráce v oblasti OVP.

V maastrichtskom komuniké z roku 2004 sa potvrdil úspech kodanského procesu pri zvyšovaní viditeľnosti a profilu OVP na európskej úrovni. Zároveň sa v ňom rozvíjali priority stanovené v kodanskom vyhlásení a stanovili sa osobitné priority pre činnosť v oblasti OVP na vnútroštátnej úrovni vrátane:

V helsinskom komuniké z roku 2006 sa hodnotil kodanský proces a posudzovali sa priority a stratégie. Uviedlo sa v ňom niekoľko úspechov vrátane:

V komuniké z Bordeaux z roku 2008 sa posudzovali priority a stratégie kodanského procesu vzhľadom na budúci program vzdelávania a odbornej prípravy po roku 2010. Zistilo sa, že proces je účinný pri presadzovaní imidžu OVP, pričom sa zachováva rozmanitosť vnútroštátnych systémov OVP. V komuniké sa však vyzvalo k novému podnetu, najmä pokiaľ ide o:

V bruggskom komuniké z roku 2010 sa stanovili dlhodobé strategické ciele európskej spolupráce v oblasti OVP na obdobie rokov 2011 – 2020, ako aj 22 krátkodobých cieľov na obdobie rokov 2011 – 2014, ktorými sa zabezpečujú konkrétne opatrenia na vnútroštátnej úrovni na dosiahnutie týchto cieľov. Pri týchto cieľoch, ktoré sú aj naďalej založené na zásadách kodanského procesu, sa vychádzalo z minulých úspechov, zároveň však boli zamerané na reagovanie na aktuálne a budúce výzvy.

Z jeho záverov vyplýva, že kodanským procesom:

V tomto komuniké sa skonštatovalo, že na to, aby mohla OVP reagovať na aktuálne a budúce výzvy, musí európsky systém vzdelávania a odbornej prípravy okrem iného:

V záveroch z Rigy sa stanovil zoznam nových cieľov na obdobie rokov 2015 – 2020, založený na výsledkoch cieľov na obdobie rokov 2011 – 2014.

Pri tomto preskúmaní sa zistilo, že ciele pomohli Európskej únii a kandidátskym krajinám pri zameraní sa na reformy a zavádzaní reforiem. Na obdobie rokov 2015 – 2020 sa stanovilo päť oblastí priorít:

KONTEXT

* HLAVNÉ POJMY

Celoživotné vzdelávanie: umožňuje osobám v ktorejkoľvek fáze ich života zúčastňovať sa na podnetných zážitkoch v oblasti vzdelávania

HLAVNÝ DOKUMENT

Vyhlásenie európskych ministrov odborného vzdelávania a prípravy a Európskej komisie, ktorí sa zišli v Kodani 29. a 30. novembra 2002, o posilnenej európskej spolupráci v odbornom vzdelávaní a príprave – „kodanské vyhlásenie“ (neuverejnené v úradnom vestníku)

Posledná aktualizácia 11.10.2016