Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) pôsobí v rámci politiky vonkajších vzťahov Európskej únie (EÚ) a jej cieľom je pomáhať krajinám mimo EÚ zlepšovať rozvoj ľudského kapitálu. Usiluje sa o podporu prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a rozvoja zručností a schopností.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie)

SÚHRN

Týmto nariadením sa ustanovuje Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) a ruší sa nariadenie (EHS) č. 1360/90, v ktorom bola pôvodne vytvorená. Nadácia pôsobí v oblasti politiky vonkajších vzťahov Európskej únie (EÚ) a jej cieľom je podporovať rozvoj systémov odborného vzdelávania a prípravy v týchto partnerských krajinách:

Nadácia týmto krajinám poskytuje pomoc pri zlepšovaní zručností a schopností ich občanov. Súčasťou tohto úsilia je účasť na reformnom postupe s cieľom vytvoriť základnú a pokračujúcu odbornú prípravu a uľahčiť k nej prístup. ETF ďalej pomáha presadzovať mobilitu, spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi, ako aj vzájomnú výmenu skúseností a informácií medzi krajinami EÚ.

Medzi funkcie nadácie v rámci podpory rozvoja systémov odborného vzdelávania a prípravy v partnerských krajinách konkrétnejšie patrí:

Pri výkone funkcií má nadácia spolupracovať s ostatnými príslušnými orgánmi EÚ, predovšetkým s Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), ako aj so zástupcami európskych sociálnych partnerov a príslušnými medzinárodnými organizáciami, ak je to vhodné.

ETF je nezisková nadácia, ktorá má právnu subjektivitu. Má sídlo v Turíne (Taliansko).

Štruktúra

Správnu radu ETF tvorí jeden zástupca za každú členskú krajinu EÚ, traja zástupcovia Komisie, traja odborníci menovaní Európskym parlamentom a traja zástupcovia partnerských krajín menovaní Komisiou. Hlasovacie práva majú len zástupcovia krajín EÚ a Komisie - každý členský štát má jeden hlas a Komisia má jeden spoločný hlas. Jeden zo zástupcov Komisie predsedá rade a zvoláva ju najmenej raz do roka. Funkčné obdobie rady je päť rokov a je raz obnoviteľné.

Správna rada zodpovedá za stanovenie ročného odhadu výdavkov a príjmov a za schválenie ročného pracovného programu, návrhu plánu pracovných miest, definitívneho rozpočtu, výročnej správy o činnosti, rokovacieho poriadku a finančných predpisov. Má právomoc vymenovať a odvolať riaditeľa, a takisto aj predĺžiť jeho funkčné obdobie.

Riaditeľ je vymenovaný zo zoznamu kandidátov, ktorý predloží Komisia, na funkčné obdobie piatich rokov. Funkčné obdobie môže byť predĺžené raz najviac o tri roky. Riaditeľ je právnym zástupcom nadácie a zodpovedá za jej administratívne riadenie. Medzi jeho ďalšie povinnosti patrí príprava a organizácia činnosti správnej rady a vykonávanie jej rozhodnutí. Riaditeľ je tiež povinný vykonávať ročný pracovný program a rozpočet nadácie.

Finančné prostriedky ETF pozostávajú hlavne z dotácie zo všeobecného rozpočtu EÚ a z platieb za vykonané služby. Konečné účty nadácie, výročné správy o činnosti a rokovací poriadok sa zverejňujú.

Kontext

Od prijatia nariadenia (EHS) č. 1360/90, ktorým sa zriaďuje ETS, sa toto nariadenie niekoľkokrát pozmenilo. Vzhľadom na dodatočné zmeny a v záujme prehľadnosti sa nariadenie zrušilo a nahradilo sa nariadením (ES) č. 1339/2008.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1339/2008

20.1.2009

-

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82 - 93

Posledná aktualizácia 10.09.2015