Prijatie eura

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 974/98 – o zavedení eura

Článok 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

AKÝ JE CIEĽ NARIADENIA A ČLÁNKU 140 ZFEÚ?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 1999.

KONTEXT

V roku 2019 si pripomíname 20. výročie zavedenia eura. Dňa 1. januára 1999 stanovilo 11 krajín EÚ svoje výmenné kurzy, prijalo spoločnú menovú politiku a zaviedlo euro ako novú spoločnú menu na svetových finančných trhoch. V súčasnosti používa euro ako svoju menu 19 krajín EÚ.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1 – 5)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 974/98 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava VIII – Hospodárska a menová politika – Kapitola 5 – Prechodné ustanovenia – Článok 140 (pôvodné články 121 ods. 1, 122 ods. 2, druhá veta a 123 ods. 5 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 108 – 110)

SÚVISIACI DOKUMENT

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Protokol (č. 13) o kritériách konvergencie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 281 – 282)

Posledná aktualizácia 14.02.2019