Rozvojové ciele tisícročia (RCT)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Dvanásťbodový akčný plán EÚ na podporu rozvojových cieľov tisícročia – KOM(2010)159 v konečnom znení

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

S cieľom urýchliť pokrok pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia (RCT) do roku 2015 Európska komisia zostavila v roku 2010 dvanásťbodový strednodobý akčný plán.

HLAVNÉ BODY

Splnenie záväzkov oficiálnej rozvojovej pomoci

V záujme dodržania záväzku zvýšiť oficiálnu rozvojovú pomoc (ORP) zo strany EÚ na 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND) do roku 2015 Komisia navrhla:

vypracovať ročné akčné plány s cieľom optimalizovať uplatňovanie rozvojovej pomoci;

posilniť mechanizmus zodpovednosti EÚ na základe vyhodnotenia rozvojovej pomoci;

uzákoniť vnútroštátne právne predpisy v krajinách EÚ týkajúce sa stanovenia cieľov v oblasti rozvojovej pomoci.

Zároveň vyzvala ostatných medzinárodných darcov, aby zvýšili svoj príspevok v súlade s ORP EÚ.

Zlepšenie účinnosti pomoci

S cieľom posilniť účinnosť rozvojovej pomoci a koordináciu rôznych účastníkov Komisia navrhla najmä:

postupne využívať spoločný programový rámec a jednotný programový cyklus pre EÚ a krajiny EÚ do roku 2013;

zaviesť operačný rámec pre účinnosť pomoci, deľbu práce, transparentnosť financovania, vzájomnú zodpovednosť EÚ a rozvojových krajín;

posmeľovať iných darcov, aby sa riadili zásadami účinnosti pomoci.

Akčný plán na urýchlenie pokroku pri plnení rozvojových cieľov tisícročia

S cieľom urýchliť pokrok pri plnení rozvojových cieľov tisícročia Komisia navrhla, aby EÚ a krajiny EÚ:

venovali pozornosť krajinám a obyvateľstvu, ktoré najviac zaostávajú;

venovali pozornosť rozvojovým cieľom tisícročia, ktoré najviac zaostávajú, a zlepšiť dosah európskych sektorových politík (napr. zdravotníctvo, vzdelávanie, potravinová bezpečnosť a rodová rovnosť);

posilnili zodpovednosť za rozvojové ciele tisícročia v partnerských krajinách (napr. zaradením rozvojových cieľov tisícročia do svojich vlastných stratégií rozvoja a skvalitnením štatistík);

prijali pracovný program s cieľom zabezpečiť súlad politík EÚ, ktoré by mohli mať vplyv na partnerské krajiny (napríklad v kľúčových oblastiach obchodu a financií, zmeny klímy, potravinovej bezpečnosti, migrácie a bezpečnosti);

podporovali mobilizáciu domácich zdrojov, najmä prostredníctvom lepšej vnútroštátnej a medzinárodnej daňovej správy a posilnením daňových systémov partnerských krajín;

podporovali regionálnu integráciu a obchod, ktoré stimulujú rast a zamestnanosť;

identifikovali a podporovali inovačné zdroje financovania, napríklad aj prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev, s cieľom zabezpečiť stabilný príjem na účely udržateľného rozvoja;

podporovali stratégie prispôsobenia sa zmene klímy a jej zmierňovania v partnerských krajinách (napr. podporou spolupráce, výskumu ekologických technológií a prístupu k nim);

vytvárali podmienky dlhodobej bezpečnosti (vo väčšine krajín, ktoré zaostávajú v plnení rozvojových cieľov tisícročia, je situácia nestabilná z dôvodu ozbrojených konfliktov);

poskytli nový impulz na reformu architektúry medzinárodného riadenia (t. j. zlepšili účinnosť a legitimitu procesu prostredníctvom lepšieho začlenenia najchudobnejších krajín, ktorých záujmy sú často odsúvané na okraj).

Úspechy

Opatrenia, ktoré vykonáva EÚ a krajiny EÚ, už priniesli určité pozitívne výsledky. V niektorých prípadoch však výsledky nenaplnili cieľ.

Extrémna chudoba a hlad

V celosvetovom meradle sa extrémna chudoba znížila o polovicu v roku 2010 (päť rokov pred termínom) a naďalej klesá. V extrémnej chudobe však stále žije 836 miliónov ľudí. Podiel hladujúcich sa podarilo znížiť o polovicu v 72 zo 129 krajín. Hladom však stále trpí 795 miliónov ľudí, 2 miliardy ľudí majú slabú výživu a štvrtina detí vykazuje obmedzený rast.

Všeobecné základné vzdelanie

V porovnaní s rokom 2000 sa počet detí, ktoré nenavštevujú školu, znížil takmer o polovicu. Gramotnosť mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov sa zvýšila z 83 % v roku 1990 na predpokladaných 91 % v roku 2015. Prispela k tomu aj podpora zo strany EÚ, ako aj zlepšenie na všetkých ostatných úrovniach vzdelávania.

Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien

V otázke rodovej rovnosti a posilnenia postavenia dievčat a žien došlo k určitému pokroku. Pretrváva však porušovanie práv žien, v niektorých prípadoch až bezprecedentné. Rozdiel medzi pohlaviami je ešte väčší, ak sa rodová nerovnosť vyskytuje v kombinácii s inými formami vylúčenia, ako je napr. zdravotné postihnutie, vek, kasta, etnický pôvod, sexuálna orientácia, geografická odľahlosť alebo náboženstvo.

Detská úmrtnosť

Podľa odhadov denne dôjde k 16 000 úmrtiam. Úmrtnosť detí mladších ako päť rokov klesla od roku 1990 o polovicu, z 90 na predpokladaných 43 úmrtí na 1 000 živonarodených detí v roku 2015. Vo všetkých regiónoch platí, že väčší pokles sa dosiahol medzi najchudobnejšími domácnosťami než medzi najbohatšími. Tento pokrok však nestačí na dosiahnutie cieľa, ktorým je zníženie počtu úmrtí o dve tretiny do roku 2015.

Zdravie matiek

Úmrtnosť v roku 2015 dosahuje takmer polovicu úmrtnosti z roku 1990. Tento úspech však stále nestačí na naplnenie rozvojového cieľa tisícročia znížiť úmrtnosť o dve tretiny do roku 2015.

HIV/AIDS, malária a tuberkulóza (TBC)

Počet úmrtí spôsobených HIV/AIDS, tuberkulózou a maláriou sa od roku 2000 znížil o 40 %.

Udržateľnosť životného prostredia

Ciele týkajúce sa lepšieho prístupu k zásobám vody a zníženia počtu ľudí žijúcich v chudobných štvrtiach boli splnené už pred termínom. Nepodarilo sa však zastaviť stratu environmentálnych zdrojov a biodiverzity.

Rozvíjanie globálneho partnerstva pre rozvoj

Pokrok od roku 1990 je dobrý. Úroveň rozvojovej pomoci v roku 2014 bola vyššia o 66 % v porovnaní s rokom 2000. V rámci rovnakého obdobia sa zlepšil prístup rozvojových krajín na trhy.

KONTEXT

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Dvanásťbodový akčný plán EÚ na podporu rozvojových cieľov tisícročia (KOM(2010) 159 v konečnom znení z 21. apríla 2010)

Posledná aktualizácia 13.01.2016