Európska únia a práva dieťaťa

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Program EÚ v oblasti práv dieťaťa – KOM(2011) 60 v konečnom znení

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V oznámení sa predkladá program na posilnenie a ochranu práv dieťaťa, ktoré sú vymedzené v zásadách Charty základných práv EÚ a v Dohovore OSN o právach dieťaťa (UNCRC). Vo všetkých politikách EÚ, ktoré majú vplyv na deti, by sa mali dodržiavať ich práva.

HLAVNÉ BODY

Práva detí by mali byť neoddeliteľnou súčasťou tvorby politiky EÚ. Znamená to, že súčasťou každého návrhu právneho predpisu je „kontrola základných práv“.

Jednotlivé justičné systémy EÚ sa musia viac prispôsobiť potrebám detí. Vzťahuje sa to na:

rodinné právne spory;

registráciu dokumentov;

odsúdenie;

trestné a väzobné konanie;

osobný stav a

zaobchádzanie s deťmi ako so zraniteľnými svedkami.

Najzraniteľnejšie deti potrebujú ochranu v prípade, ak:

sú zdravotne postihnuté;

podliehajú riziku chudoby;

sú obeťami sexuálneho vykorisťovania alebo obchodovania;

žiadajú o azyl alebo

sú osamotené.

Skúseným a riadne vyškoleným odborníkom, ktorí môžu deťom pomôcť pri vyrovnávaní sa s traumatickými skúsenosťami, je potrebné poskytnúť poradenstvo, aby pochopili práva a potreby jednotlivých vekových skupín.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať rómskym deťom v EÚ, pretože sú obzvlášť zraniteľné a trpia.

EÚ prevádzkuje tiesňovú linku (č.: 116 000) pre nezvestné deti.

EÚ sa zaviazala k presadzovaniu práv detí na celom svete s cieľom chrániť ich pred nebezpečenstvami, ako je násilie, detská práca, ozbrojený konflikt a sexuálna turistika.

EÚ zaisťuje, aby

si boli deti vedomé svojich práv;

mohli vyjadriť svoj názor;

sa s nimi viedli konzultácie a boli vypočuté a

dostávali informácie o politikách EÚ, ktoré by sa ich mohli dotýkať.

KONTEXT

Ochrana práv dieťaťa je uznaná v Zmluve o Európskej únii (článok 3 ods. 3) a v Charte základných práv EÚ (článok 24).

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Program EÚ v oblasti práv dieťaťa [KOM(2011) 60 v konečnom znení z 15. februára 2011]

Posledná aktualizácia 25.01.2016