Nediskriminácia a rovnaké príležitosti v Európskej únii

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM/2008) 420] – Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: obnovený záväzok

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

HLAVNÉ BODY

Posilnenie boja proti diskriminácii

Posilnenie nástrojov politiky na aktívnu podporu rovnakých príležitostí

Doplnkovo k právnym opatreniam sa v oznámení zdôrazňuje úloha niektorých nástrojov politiky.

Financovanie

KONTEXT

Rešpektovanie spoločných hodnôt slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd je zakotvené v zakladajúcich zmluvách EÚ. V zmluvách sa uznáva, že každý jednotlivec má rovnakú hodnotu, a preto by mal mať spravodlivý prístup k príležitostiam, ktoré prináša život.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: obnovený záväzok [KOM(2008) 420 v konečnom znení z 2. júla 2008]

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22 – 26)

Následné zmeny smernice 2000/43/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16 – 22)

Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37 – 43)

Pozri konsolidované znenie.

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 55 – 58)

Odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1 – 7)

Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu [KOM(2008) 426 v konečnom znení z 2. júla 2008]

Posledná aktualizácia 12.01.2017