Obchodovanie s výrobkami z tuleňov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Vymedzujú sa v ňom harmonizované pravidlá o uvádzaní výrobkov z tuleňov na trh EÚ.

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Toto nariadenie sa uplatňuje od 20. novembra 2009.

KONTEXT

Tulene sa lovia v rámci EÚ aj mimo nej na rôzne účely. Používajú sa na získavanie mäsa, oleja, tuku, a kožušín, ako aj tak rozdielnych výrobkov, ako sú kapsule Omega-3 a odevy.

HLAVNÝ POJEM

*Inuit: pôvodný obyvateľ inuitskej domoviny – t. j. tých arktických a subarktických oblastí, v ktorých majú Inuiti v súčasnosti alebo tradične priznané pôvodné práva a záujmy –, ktorého Inuiti uznávajú za príslušníka svojho národa. Tento pojem sa vzťahuje na tieto skupiny: Inupiat, Yupik (Aljaška), Inuit, Inuvialuit (Kanada), Kalaallit (Grónsko) a Yupik (Rusko).

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 36 – 39)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1007/2009 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1850 z 13. októbra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 271, 16.10.2015, s. 1 – 11)

Posledná aktualizácia 31.03.2016