Vývoz tovaru kultúrneho charakteru

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

S cieľom chrániť európsky tovar kultúrneho charakteru sa zameriava na zabezpečenie toho, aby sa pri jeho vývoze z colného územia Európskej únie (EÚ) vykonávali jednotné kontroly pomocou vývozných licencií.

HLAVNÉ BODY

V nariadení sa ustanovujú pravidlá vývozu tovaru kultúrneho charakteru v záujme jeho ochrany. Zaisťuje sa v ňom vykonávanie jednotných kontrol takéhoto vývozu na vonkajších hraniciach EÚ. Kategórie predmetov kultúrnej hodnoty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie, sú uvedené v jeho prílohe I.

Vývozná licencia

Vykonávanie

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie (EÚ) č. 116/2009 je kodifikovaným znením pôvodného aktu [nariadenie (EHS) č. 3911/92] a jeho následných zmien. Uplatňuje sa od 2. marca 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009, s. 1 – 7)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Zoznam colných úradov oprávnených vydávať vývozné licencie na tovar kultúrneho charakteru zverejnený v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 116/2009 (Ú. v. EÚ C 164, 16.7.2009, s. 6 – 20)

Zoznam colných úradov oprávnených vybavovať formality pre vývoz tovaru kultúrneho charakteru zverejnený v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 116/2009 (Ú. v. EÚ C 134, 13.6.2009, s. 9 – 13)

Posledná aktualizácia 20.02.2017