Označovanie potravín

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 – informácie o potravinách pre spotrebiteľov

SÚHRN

Voľný pohyb bezpečných a zdravých potravín v Európskej únii (EÚ) významne prispieva k zdraviu a blahu občanov a je podstatným aspektom jednotného trhu. Právom EÚ sa okrem zabezpečovania vysokej úrovne ochrany zdravia zaisťuje, aby mali spotrebitelia primerané informácie a mohli tak prijímať informované rozhodnutia, pokiaľ ide o potraviny, ktoré si kupujú a konzumujú.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Spotrebiteľom sa ním zaručuje právo na primerané informácie, a to ustanovením všeobecných zásad, požiadaviek a zodpovedností, ktoré sa vzťahujú na označovanie potravín, ktoré konzumujú. Zabezpečuje sa ním dostatočne pružné reagovanie na budúci vývoj v potravinárstve. Zlučujú sa ním predchádzajúce právne predpisy, smernica 2000/13/ES o označovaní potravín a smernica 90/496/EHS o nutričnom označovaní.

HLAVNÉ BODY

Tento právny predpis sa vzťahuje na podniky na všetkých stupňoch potravinového reťazca a na všetky potraviny určené konečnému spotrebiteľovi vrátane potravín vydávaných zariadeniami spoločného stravovania a potravín, ktorými sa tieto zariadenia zásobujú.

Za poskytovanie potrebných informácií a zabezpečovanie ich presnosti je zodpovedný výrobca, pod ktorého menom sa potravina umiestňuje na trh. Ak tento výrobca nie je usadený v EÚ, potom je za to zodpovedný dovozca.

Niektoré informácie sú povinné vrátane názvu potraviny, zoznamu zložiek, netto množstva, dátumu spotreby, návodu na použitie, ak je to potrebné, mena a adresy prevádzkovateľa a označenia výživovej hodnoty.

Tieto povinné informácie musia byť k dispozícii spotrebiteľom, ktorí využívajú predaj na diaľku, pred uskutočnením kúpy a bez dodatočných nákladov.

Skutočný obsah alkoholu sa musí uviesť pri všetkých nápojoch obsahujúcich viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu.

Pri niektorých typoch potravín, ako sú potraviny s obsahom sladidiel, amónnej soli alebo s vysokým obsahom kofeínu, sa musia uvádzať aj ďalšie povinné informácie.

Netto množstvo potravín a tekutín sa vyjadruje v litroch, centilitroch, mililitroch, kilogramoch alebo gramoch.

Niektoré potraviny sú vyňaté z povinného označenia výživovej hodnoty, ako sú byliny a koreniny, arómy a bylinné čaje.

Zoznam zložiek sa nemusí uvádzať, ak ide najmä o čerstvé ovocie a zeleninu, vodu sýtenú oxidom uhličitým a mliečne výrobky, ako sú syr, maslo, smotana a fermentované mlieko.

Informácie o potravinách by nemali uvádzať verejnosť do omylu, najmä poukazovaním na to, že potravina má osobitné vlastnosti alebo účinky, ktoré nemá. Tieto informácie by mali byť presné, jasné a ľahko zrozumiteľné pre spotrebiteľa.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 13. decembra 2014, s výnimkou zavedenia výživových údajov (od 13. decembra 2016) a osobitných požiadaviek týkajúcich sa označovania „mletého mäsa“, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2014.

KONTEXT

Informácie o potravinách pre spotrebiteľov – právne predpisy na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s.18 – 63)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 23.11.2015