Bezpečnejšia kozmetika pre Európanov

Nariadenie (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zaisťuje sa väčšia bezpečnosť kozmetických výrobkov v EÚ prostredníctvom sprísnenia bezpečnostných požiadaviek.

Zjednodušujú sa postupy, ktoré musia dodržiavať spoločnosti a regulačné orgány v danom odvetví.

Aktualizujú sa pravidlá, podľa ktorých je nutné prihliadať na najnovší technologický rozvoj vrátane možného použitia nanomateriálov.

Zachováva sa existujúci zákaz testovania na zvieratách.

HLAVNÉ BODY

Dodatočné požiadavky na výrobcov pri zostavovaní správy o bezpečnosti, ktorú potrebujú na to, aby mohli uviesť výrobok na trh.

Nová koncepcia „zodpovednej osoby“za každý výrobok:

výrobcovia nemôžu obchodovať so žiadnymi výrobkami v EÚ, pokiaľ neurčili jasne vyznačenú osobu alebo spoločnosť v rámci EÚ na túto úlohu;

táto osoba alebo spoločnosť musí zabezpečiť, aby výrobok spĺňal všetky príslušné bezpečnostné požiadavky podľa právnych predpisov.

Znižuje sa administratívna záťaž výrobcov, ktorí musia zaregistrovať svoje výrobky len raz na portáli EÚ na oznamovanie kozmetických výrobkov.

Nová povinnosť nahlasovať závažné nežiaduce účinky:

zodpovedné osoby a distribútori musia nahlásiť tieto účinky svojim vnútroštátnym orgánom;

vnútroštátne orgány sa následne musia podeliť o tieto informácie, ako aj o akékoľvek iné informácie získané z iných zdrojov (používatelia, zdravotnícki pracovníci), s orgánmi v ostatných krajinách EÚ.

Na balení musia byť uvedené rôzne informácie vrátane mena a adresy zodpovednej osoby, obsahu, upozornenia pri používaní a zoznamu prísad.

Nové pravidlá o používaní nanomateriálov.

Zoznam látok so zakázaným alebo obmedzeným použitím v kozmetike.

Distribútori musia skontrolovať, či sa používa náležité označenie vrátane dátumu spotreby a či sú splnené jazykové požiadavky.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 11. júla 2013.

KONTEXT

Kozmetika - bezpečnostné pravidlá EÚ

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1223/2009

11. júla 2013; 1. decembra 2010 (článok 15 ods. 1 a 2, článok 14, 16, 31 a 32); 11. januára 2013 (článok 16 ods. 3 druhá časť).

-

Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59 - 209.

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1223/2009 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o zákaze testovania na zvieratách a zákaze uvádzania na trh a o súčasnej situácii, pokiaľ ide o alternatívne metódy v oblasti kozmetiky [COM(2013) 135 final z 11. marca 2013].

Posledná aktualizácia 19.06.2015