Zaistenie bezpečnosti hračiek v Európskej únii

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa stanovujú bezpečnostné požiadavky, ktoré musia spĺňať hračky sprístupnené v EÚ. Tieto požiadavky sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysokú úroveň zdravia a bezpečnosti, ochranu verejnosti a životného prostredia a aby zaručovali voľný pohyb hračiek v EÚ.

Určujú sa v nej konkrétne povinnosti jednotlivých prevádzkovateľov v dodávateľskom reťazci od výrobcu po dovozcu/maloobchodného predajcu/distribútora.

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 20. júla 2009 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná od 20. júla 2011 (s výnimkou pravidiel týkajúcich sa chemikálií, ktoré mali byť transponované od 20. júla 2013).

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1 – 37)

Následné zmeny smernice 2009/48/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Komisie (EÚ) 2018/725 zo 16. mája 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chróm (VI) (Ú. v. EÚ L 122, 17.5.2018, s. 29 – 31)

Smernica Komisie (EÚ) 2017/898 z 24. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017, s. 128 – 130)

Smernica Komisie (EÚ) 2017/774 z 3. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o fenol (Ú. v. EÚ L 115, 4.5.2017, s. 47 – 49)

Smernica Rady (EÚ) 2017/738 z 27. marca 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o olovo (Ú. v. EÚ L 110, 27.4.2017, s. 6 – 8)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1 – 1355)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1 – 850). Text znovu uverejnený v korigende (Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3 – 280)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 20.07.2018