Normy EÚ o prírodných minerálnych vodách

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/54/ES – využívanie a uvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Harmonizujú sa ňou podmienky, podľa ktorých sa môžu v EÚ predávať prírodné minerálne vody, a zaisťuje sa v nej, aby boli bezpečné pre ľudskú konzumáciu.

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. júla 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na stránke Prírodné minerálne vody a pramenitá voda na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÉ POJMY

*sýtená prírodná minerálna voda – voda, do ktorej bol pridaný oxid uhličitý (CO2) z iného zdroja ako vodná tabuľa alebo vrstva, z ktorých voda pochádza.

*prírodná minerálna voda s prírodným obsahom oxidu uhličitého – voda, v ktorej obsah CO2 zo zdroja po dekantácii, pokiaľ k nej dochádza, a po naplnení do fliaš je rovnaký ako na zdroji. Ak je to vhodné, prihliada sa pri tom na opätovné nasýtenie CO2 z tej istej vodnej tabule alebo vrstvy, ktoré sa rovná množstvu oxidu uhličitého uvoľneného počas týchto operácií.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45 – 58)

Posledná aktualizácia 12.04.2016