Výnimky pre vertikálne dohody o dodávkach a vertikálne distribučné dohody

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Nariadenie (EÚ) č. 330/2010 – uplatňovanie ustanovení Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov

Článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

AKÝ JE CIEĽ NARIADENIA A ČLÁNKU 101 ZFEÚ?

V článku 101 ods. 1 ZFEÚ sa zakazujú dohody, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi krajinami EÚ a ktoré bránia, obmedzujú alebo narúšajú hospodársku súťaž. Na dohody, ktoré vytvárajú dostatočný prínos na vyváženie následkov odporujúcich hospodárskej súťaži, sa podľa článku 101 ods. 3 ZFEÚ vzťahuje výnimka z tohto zákazu.

Nariadením sa stanovuje skupinová výnimka z článku 101 ods. 1 ZFEÚ pre vertikálne dohody*, ktoré spĺňajú určité požiadavky. Tieto dohody môžu napríklad pomôcť výrobcovi vstúpiť na nový trh alebo vyhnúť sa situácii, keď jeden distribútor „parazituje“ na propagačnom úsilí druhého distribútora, alebo umožniť dodávateľovi znížiť cenu investície uskutočňovanej za konkrétneho klienta.

HLAVNÉ BODY

Požiadavky na uplatňovanie nariadenia

Skôr než sa na určitú vertikálnu dohodu môže uplatniť výnimka z článku 101 ods. 1 ZFEÚ, musia byť splnené isté požiadavky:

„Závažné“ obmedzenia

Existuje päť obmedzení, ktoré vedú k odňatiu výhod plynúcich z nariadenia pre celú dohodu, aj keď trhový podiel dodávateľa a kupujúceho je nižší než 30 %. Tieto obmedzenia sa považujú za závažné obmedzenia hospodárskej súťaže z dôvodu poškodenia, ktoré môžu spôsobovať spotrebiteľom. Vo väčšine prípadov sú tieto obmedzenia zakázané a považuje sa za nepravdepodobné, aby vertikálne dohody, ktoré ich obsahujú, spĺňali podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 ZFEÚ:

Hraničný trhový podiel 30 %

Toto nariadenie sa vzťahuje na vertikálnu dohodu, ak trhový podiel dodávateľa tovaru alebo služieb ani kupujúceho nepresahuje 30 %. V prípade dodávateľa je pre uplatnenie skupinovej výnimky rozhodujúci trhový podiel na relevantnom dodávateľskom trhu, čiže na trhu, na ktorom predáva tovar alebo služby. V prípade kupujúceho je pre uplatnenie nariadenia rozhodujúci jeho trhový podiel na relevantnom nákupnom trhu, čiže na trhu, na ktorom nakupuje tovar alebo služby.

Obmedzenia, na ktoré sa nevzťahuje výnimka

Nariadenie platí pre všetky vertikálne obmedzenia s výnimkou obmedzení uvedených vyššie. Neukladajú sa ním však osobitné podmienky na tri vertikálne obmedzenia:

Ak neboli splnené tieto podmienky, na uvedené vertikálne obmedzenia sa nevzťahuje výnimka z nariadenia. Nariadenie sa však naďalej uplatňuje na zvyšnú časť vertikálnej dohody, ak táto časť môže fungovať nezávisle od vertikálnych obmedzení, na ktoré sa nevzťahuje výnimka.

Európska komisia takisto zverejnila usmernenia o vertikálnych obmedzeniach. V týchto pokynoch sa opisuje prístup voči vertikálnym dohodám, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. júna 2010 a jeho platnosť sa skončí 31. mája 2022.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Vertikálne dohody: dohody týkajúce sa predaja alebo nákupu tovaru alebo služieb medzi spoločnosťami pôsobiacimi na rôznych úrovniach výrobného alebo distribučného reťazca, napríklad distribučné dohody medzi výrobcami a veľkoobchodnými alebo maloobchodnými predajcami.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1 – 7)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti únie – Hlava VII – Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž, zdaňovanie a aproximáciu práva – Kapitola 1 – Pravidlá hospodárskej súťaže – Oddiel 1 – Pravidlá uplatňované na podniky – Článok 101 (pôvodný článok 81 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 88 – 89)

SÚVISIACI DOKUMENT

Usmernenia o vertikálnych obmedzeniach (Ú. v. EÚ C 130, 19.5.2010, s. 1 – 46)

Posledná aktualizácia 08.01.2019