Ochrana mladých ľudí pri práci

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 94/33/ES – ochrana mladých ľudí pri práci

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Touto smernicou sa stanovujú minimálne požiadavky s cieľom zaistiť zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti mladých pracovníkov.

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 9. septembra 1994. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 22. júna 1996.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 12 20)

Následné zmeny smernice 94/33/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o uplatňovaní smernice 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci (KOM(2004) 105 v konečnom znení zo 16. februára 2004)

Správa Komisie o vplyve prechodného obdobia, ktoré bolo udelené Spojenému kráľovstvu v súvislosti s určitými ustanoveniami smernice Rady 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci (KOM(2000) 457 v konečnom znení z 20. júla 2000)

Posledná aktualizácia 05.12.2016