Zdravie a bezpečnosť pri práci – vystavenie hluku

 

SÚHRN

Smernica sa vzťahuje na činnosti, pri ktorých sú pracovníci vystavení rizikám z hluku v dôsledku ich práce.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa ňou minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred rizikami pre ich zdravie a bezpečnosť vyplývajúcimi z vystavenia hluku, najmä pred rizikom pre ich sluch.

HLAVNÉ BODY

Limitné hodnoty vystavenia hluku, ktoré nesmú byť prekročené na pracovisku, sa vzťahujú najmä na dennú alebo týždennú hladinu vystavenia 87 decibelom (dB) pri zohľadnení každého tlmenia pomocou chráničov sluchu.

Akčné hodnoty vystavenia, teda hladiny decibelov, pri ktorých už zamestnávateľ musí prijať určité opatrenia, sú stanovené na dennú alebo týždennú hladinu vystavenia 80 dB (dolná hodnota) a 85 dB (horná hodnota).

Zamestnávateľ je zodpovedný posúdiť a v prípade potreby aj zmerať hladiny hluku, ktorému sú pracovníci vystavení, pričom venuje osobitnú pozornosť:

hladine, typu a dĺžke trvania vystavenia vrátane impulzného hluku*;

limitným hodnotám vystavenia a akčným hodnotám vystavenia;

vplyvom na pracovníkov, ktorí patria do osobitných rizikových skupín;

vplyvom zo vzájomného pôsobenia hluku a látok súvisiacich s prácou, ktoré sú toxické pre uši, vibrácií alebo varovných signálov alebo iných zvukov súvisiacich s bezpečnosťou;

informáciám o emisiách hluku, ktoré uvádzajú výrobcovia;

alternatívnemu pracovnému zariadeniu, ktoré by mohlo znížiť hluk;

hluku mimo bežného pracovného času;

informáciám získaným v rámci zdravotného dozoru;

dostupnosti chráničov sluchu.

Pokiaľ je to možné, rizikové faktory musia byť odstránené pri zdroji alebo znížené na minimum, pričom sa zohľadňujú tieto faktory:

iné pracovné metódy, ktoré si vyžadujú menšie vystavenie;

výber vhodného zariadenia;

dizajn pracoviska;

odborná príprava, konzultácie a účasť pracovníkov;

použitie protihlukových clon, krytov, obkladov pohlcujúcich zvuk, tlmenia a izolácie;

pracovisko a údržba zariadenia;

organizácia práce, harmonogramy práce a prestávky na oddych.

Vystavenie pracovníka nesmie za žiadnych okolností presiahnuť limitné hodnoty vystavenia.

Pracoviská, ktoré prekračujú akčné hodnoty vystavenia by sa mali náležite vyznačiť a mať obmedzený prístup. Zamestnávateľ musí dať pracovníkom k dispozícii osobné chrániče sluchu. Použitie chráničov sluchu je povinné tam, kde sú hladiny hluku nad hornou akčnou hodnotou vystavenia.

V prípade, že hladiny hluku predstavujú riziko pre zdravie, krajiny EÚ musia zabezpečiť príslušné zdravotné prehliadky pracovníkov. Pracovníci, u ktorého vystavenie hluku presiahne horné akčné hodnoty vystavenia, majú právo dať si skontrolovať sluch, a tí pracovníci, u ktorých vystavenie presiahne dolné akčné hodnoty vystavenia, majú právo na preventívne audiometrické vyšetrenia.

V prípade diagnostikovania poškodenia hluku doktor posúdi, či ide o pravdepodobný dôsledok vystavenia hluku pri práci. V takom prípade:

pracovník musí byť informovaný;

zamestnávateľ musí posúdiť hodnotenie rizika a opatrenia na zníženie rizík;

zamestnávateľ musí vziať do úvahy radu lekára vrátane možnosti preradiť pracovníka;

zamestnávateľ musí pokračovať v prehliadkach a posúdiť zdravotný stav všetkých ostatných podobne vystavených pracovníkov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 15. februára 2003.

HLAVNÉ POJMY

*Impulzný hluk – vysoko intenzívny hluk krátkeho trvania, ako je napríklad úder kladivom.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (sedemnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2003/10/ES

15. februára 2003

14. februára 2006 V hudobnom a zábavnom sektore: 15. februára 2008 Pre posádky na palubách námorných lodí: 15. februára 2011

Ú. v. EÚ L 42, 15.2.2003, s. 38 – 44

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2007/30/ES

28. júna 2007

31. decembra 2012

Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 21 – 24

Nariadenie (ES) č. 1137/2008

11. decembra 2008

Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008, s. 1 – 54

Následné zmeny a opravy smernice 2003/10/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 02.10.2015