Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie (2003/C 218/01), ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa ním Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – tripartitný poradný orgán, ktorého úlohou je pomáhať Európskej komisii pri príprave a vykonávaní rozhodnutí prijatých v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a uľahčovať spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi, odbormi a organizáciami zamestnávateľov.

HLAVNÉ BODY

Výbor bol vytvorený s cieľom zefektívniť proces konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vzťahuje sa na všetky verejné a súkromné sektory hospodárstva. K jeho hlavným úlohám patrí:

Výbor sa skladá z troch riadnych členov z každej krajiny EÚ:

V rámci výboru sú príslušne zriadené tri záujmové skupiny. Každá záujmová skupina si spomedzi svojich členov vyberie jedného člena za hovorcu a určí koordinátora.

Predsedom výboru je generálny riaditeľ, ktorý je poverený sociálnou politikou v Komisii. Výbor zasadá dvakrát ročne v pléne. Komisia (Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie) poskytuje výboru služby sekretariátu.

Pracovný postup výboru je upravený rokovacím poriadkom, ktorý výbor prijal 18. novembra 2004 na základe priaznivého stanoviska Komisie.

V rokovacom poriadku sú vymedzené aj rozhodovacie postupy, ktorými sa riadi prijímanie akéhokoľvek oficiálneho stanoviska výboru. Môže ísť o tieto postupy:

Stanoviská prijaté výborom nie sú záväzné pre Komisiu.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2004.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady z 22. júla 2003, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (2003/C 218/01) (Ú. v. EÚ C 218, 13.9.2003, s. 1 – 4)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie k návrhu rokovacieho poriadku Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci [KOM(2004) 756 v konečnom znení zo 17. novembra 2004]

Posledná aktualizácia 30.11.2016