Vystavenie účinkom chemických faktorov

V tejto smernici sa stanovujú minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred rizikami pre ich zdravie a bezpečnosť vyplývajúcimi z účinkov chemických látok, s ktorými sa môžu stretnúť pri svojej práci. Ustanovujú sa limitné hodnoty expozície a preventívne opatrenia.

AKT

Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

SÚHRN

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Smernica 98/24/ES sa týka pracovníkov vystavených nebezpečným chemickým látkam, ak sú jej ustanovenia priaznivejšie ako ustanovenia smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z karcinogénov.

Rámcová smernica 89/391/EHS, ktorou sa stanovujú minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred zdravotnými a bezpečnostnými rizikami vyvolanými chemickými látkami, sa uplatňuje v plnom rozsahu bez vplyvu na ustanovenia, ktoré sú v tejto smernici prísnejšie alebo špecifickejšie.

Po schválení nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí bolo potrebné zosúladiť smernicu z roku 1998 a ostatné štyri smernice s týmito novými ustanoveniami. Tieto zmeny boli začlenené do smernice 2014/27/EÚ. V tejto smernici sa identifikujú nebezpečné chemické látky a používateľom sa poskytujú informácie o súvisiacich rizikách prostredníctvom štandardných symbolov a znenia na etiketách a v kartách bezpečnostných údajov.

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Posúdenie rizika

Zamestnávateľ musí určiť, či sú prítomné nejaké nebezpečné chemické látky, a ak áno, musí posúdiť zdravotné a bezpečnostné riziká, ktoré by mohli predstavovať. Toto posúdenie musí byť aktuálne.

Prevencia rizík

Zamestnávateľ musí prijať potrebné preventívne opatrenia, ktorými sa riziká odstránia alebo znížia na minimum. Mal by poskytnúť vhodné vybavenie a skrátiť trvanie akejkoľvek expozície a bezpečnej manipulácie, skladovania a dopravy nebezpečných chemických látok. Ak je to možné, chemikálie alebo procesy sa musia nahradiť menej nebezpečnými alternatívami.

V právnych predpisoch sa uvádzajú limitné hodnoty ohrozenia pri práci, ktoré majú byť stanovené.

Riešenie nehôd, mimoriadnych udalostí a núdzových stavov

Zamestnávateľ musí vypracovať akčný plán tak, aby v prípade nehody boli podniknuté príslušné opatrenia vrátane informovania dotknutých osôb. Plán musia dopĺňať pravidelné bezpečnostné výcviky a vybavenie prvej pomoci.

Informovanie a odborná príprava pracovníkov

Zamestnávateľ musí poskytnúť pracovníkom výsledky posúdenia rizík, informácie o nebezpečných chemických látkach v daných priestoroch a informácie o príslušných limitných hodnotách ohrozenia pri práci. Zároveň musí zabezpečovať odbornú prípravu a podrobné informácie o vhodných preventívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať.

ROZLIČNÉ USTANOVENIA

Zákazy

Smernica zakazuje produkciu, výrobu alebo používanie určitých chemických látok. Tieto látky sa uvádzajú v prílohe III. Výnimky sú povolené za určitých okolností, napríklad vo vedeckom výskume a skúšaní. V takých prípadoch musí zamestnávateľ poskytnúť orgánom informácie, napríklad o používaných množstvách a o počte pracovníkov, ktorí s látkami prídu do styku.

Zdravotný dohľad

Členské štáty EÚ musia zabezpečiť primerané sledovanie zdravotného stavu pracovníkov, ktorých zdravie môže byť ohrozené. Vyžadujú sa individuálne zdravotné záznamy a záznamy o expozícii.

Záverečné ustanovenia

Členské štáty EÚ každých päť rokov podávajú Komisii správu o realizácii rôznych opatrení.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica Rady 98/24/ES

25. mája 1998

5. mája 2001

Ú. v. EÚ L 131, 5.5.1998

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2007/30/ES

28. júna 2007

31. decembra 2012

Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007

Smernica 2014/27/EÚ

25. marca 2014

1. júna 2015

Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989)

Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (deviata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 245, 26.8.1992)

Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 348, 28.11.1992)

Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008)

Posledná aktualizácia: 05.05.2014