Expozícia karcinogénom a mutagénom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Smernica 2004/37/ES – ochrana pracovníkov pred rizikami z expozície karcinogénom alebo mutagénom pri práci

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa stanovujú minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred ohrozením ich bezpečnosti a zdravia, ktoré vznikajú alebo pravdepodobne vznikajú v dôsledku expozície karcinogénom*mutagénom* pri práci. V záujme zníženia rizík pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov spojených s expozíciou sa v nej stanovujú preventívne a ochranné opatrenia, ako aj expozičné limity.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa týka látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo 1B alebo mutagén pre zárodočné bunky kategórie 1A alebo 1B podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 (klasifikácia, balenie a označovanie chemických látok a ich zmesí). Okrem toho sa uplatňuje na karcinogénne látky, zmesi alebo procesy uvedené v prílohe I k tejto smernici, ako aj na látky alebo zmesi, ktoré sa uvoľňujú pri procese uvedenom v uvedenej prílohe. Po zmene smernice v roku 2017 táto príloha obsahuje 6 položiek:

Táto smernica neplatí pre pracovníkov, ktorí sú exponovaní len ionizujúcemu žiareniu, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Platí pre pracovníkov, ktorí sú exponovaní azbestu, keď sú ustanovenia tejto smernice prospešnejšie pre zdravie a bezpečnosť pri práci než ustanovenia smernice 2009/148/ES (ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci).

Smernica 89/391/EHS (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) platí v plnom rozsahu bez toho, aby boli dotknuté záväznejšie a/alebo osobitnejšie pravidlá uvedené v tejto smernici.

Určovanie expozície a posudzovanie rizík

V prípade akejkoľvek činnosti, pri ktorej môže vzniknúť riziko expozície karcinogénom alebo mutagénom sa musí pravidelne zisťovať charakter, miera a trvanie expozície pracovníkov, aby bolo možné posúdiť akékoľvek ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia týchto pracovníkov a stanoviť opatrenia, ktoré sa majú vykonať. Zohľadniť sa musia všetky cesty expozície vrátane absorpcie do kože a/alebo cez ňu. Osobitná pozornosť sa musí venovať pracovníkom, ktorí sú obzvlášť ohrození.

Smernicou 2014/27/EÚ sa smernica 2004/37/ES zosúlaďuje s nariadením (ES) č. 1272/2008, v ktorom sa ustanovil nový systém klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí v EÚ na základe Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) na medzinárodnej úrovni.

Smernicou (EÚ) 2017/2398 sa aktualizuje smernica 2004/37/ES prostredníctvom:

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV

Zníženie a nahradenie používania

Zamestnávatelia musia znižovať používanie karcinogénu alebo mutagénu najmä tak, že ho, pokiaľ je to technicky možné, nahradia látkou, zmesou alebo procesom, ktoré nie sú nebezpečné alebo sú menej nebezpečné.

Prevencia a zníženie expozície

Ak nie je možné nahradiť karcinogén alebo mutagén, zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby sa karcinogén vyrábal a používal v uzavretom systéme. Ak to nie je technicky možné, zamestnávatelia musia zabezpečiť, aby úroveň expozície bola taká nízka, ako je to technicky možné.

Expozícia nesmie presiahnuť limitnú hodnotu stanovenú v prílohe III.

Zamestnávateľ musí vždy, keď sa používa karcinogén alebo mutagén, uplatniť niekoľko opatrení.

Informovanie príslušného orgánu

Zamestnávatelia musia príslušnému orgánu na požiadanie poskytnúť informácie týkajúce sa takých záležitostí, ako napríklad dôvodov použitia karcinogénov alebo mutagénov, prijaté preventívne opatrenia alebo počet exponovaných pracovníkov.

Nepredvídateľná expozícia

V prípade nepredvídateľnej udalosti alebo nehody, ktorá by mohla viesť k nadmernej expozícii pracovníkov, zamestnávatelia o tom musia pracovníkov informovať. Pracovníci musia nosiť ochranný odev a prostriedky na osobnú ochranu dýchacích ciest, expozícia sa musí prísne obmedziť na minimálne nevyhnutný čas a v príslušnom priestore je povolené pracovať iba tým pracovníkom, ktorí sú potrební na vykonávanie prác.

Predvídateľná expozícia

Ak existuje predvídateľné riziko zvýšenia expozície pracovníkov, napríklad pri údržbárskych prácach, a po vyčerpaní všetkých ostatných preventívnych opatrení, zamestnávatelia musia určiť potrebné opatrenia na skrátenie doby expozície pracovníkov na minimum a na zabezpečenie ich ochrany počas týchto činností. Pracovníci musia nosiť ochranný odev a prostriedky na osobnú ochranu dýchacích ciest a expozícia sa musí prísne obmedziť na minimálne nevyhnutný čas. Okrem toho sa priestory používané na tieto činnosti musia zreteľne ohraničiť a vyznačiť.

Prístup do nebezpečných priestorov

Zamestnávatelia musia obmedziť prístup do rizikových priestorov iba na tých pracovníkov, od ktorých sa vyžaduje, aby do nich vstúpili z dôvodu vykonania práce alebo úloh.

Opatrenia týkajúce sa hygieny a osobnej ochrany

Zamestnávatelia musia v prípade všetkých činností, pri ktorých hrozí kontaminácia, prijať tieto opatrenia týkajúce sa hygieny a osobnej ochrany:

Pracovníci nesmú niesť náklady za tieto opatrenia.

Informovanie a odborná príprava pracovníkov a konzultácie s nimi

Zamestnávatelia musia prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že pracovníkom a/alebo ich zástupcom sa poskytne dostatočné a primerané školenie týkajúce sa:

Zamestnávatelia musia zabezpečiť, aby všetky kontajnery, balenia a zariadenia, ktoré obsahujú karcinogény alebo mutagény, boli zreteľne a čitateľne označené a aby boli tieto výstražné značky zreteľne umiestnené.

Musia sa prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že pracovníci môžu kontrolovať, či sa táto smernica uplatňuje správne. Pracovníci musia byť čo najrýchlejšie informovaní o mimoriadnej expozícii.

Zamestnávatelia musia viesť aktualizovaný zoznam pracovníkov vykonávajúcich činnosti, pri ktorých existuje ohrozenie ich bezpečnosti alebo zdravia z hľadiska expozície karcinogénom a mutagénom.

S pracovníkmi a/alebo ich zástupcami sa musia viesť konzultácie o záležitostiach týkajúcich sa expozície karcinogénom a mutagénom a musia byť do týchto záležitostí zapojení.

RÔZNE OPATRENIA

Zdravotný dohľad

Krajiny EÚ musia stanoviť opatrenia na vykonávanie zdravotného dohľadu pracovníkov tak, aby ich zdravotný stav, ak je to vhodné, bol primerane sledovaný pred expozíciou a v pravidelných intervaloch aj po nej. Na základe týchto opatrení musí byť možné uplatňovať individuálne opatrenia a opatrenia na ochranu zdravia pri práci. Počas zdravotného dohľadu nad pracovníkom sa vytvorí individuálny zdravotný spis.

V súlade so zmenou smernice 2004/37/ES smernicou (EÚ) 2017/2398 môže zdravotný dohľad na odporúčanie lekára alebo orgánu zdravotného dozoru nad pracovníkmi pokračovať aj po ukončení expozície, a to dovtedy, dokiaľ sa to považuje za potrebné na ochranu zdravia dotknutého pracovníka.

Praktické odporúčania pre zdravotný dohľad pracovníkov sú uvedené v prílohe II.

Všetky prípady ochorenia na rakovinu, ktoré boli zistené ako dôsledok expozície pri práci sa musia oznámiť príslušnému orgánu. Krajiny EÚ musia tieto informácie zohľadnia vo svojich správach predkladaných Európskej komisii podľa smernice 89/391/EHS.

Hodnotenie

Podľa smernice (EÚ) 2017/2398 musí Komisia v rámci ďalšieho hodnotenia vykonávania smernice 2004/37/ES vyhodnotiť potrebu upraviť limitnú hodnotu pre respirabilný prach kryštalického oxidu kremičitého.

Navyše najneskôr v prvom štvrťroku 2019 musí Komisia po zohľadnení najnovšieho vývoja vedeckých poznatkov posúdiť možnosť upraviť rozsah pôsobnosti tejto smernice, aby sa do nej zahrnuli látky poškodzujúce reprodukciu*.

Uchovávanie záznamov

Aktuálny Zoznam exponovaných pracovníkov, ktorý musí viesť zamestnávateľ, a individuálne zdravotné spisy sa musia uchovávať najmenej štyridsať rokov po skončení expozície.

Limitné hodnoty

Na základe zmeny v dôsledku smernice z roku 2017 príloha III obsahuje limitné hodnoty týchto látok:

V prípade monoméru vinylchloridu a prachu z tvrdého dreva sa v smernici (EÚ) 2017/2398 revidujú limitné hodnoty na základe aktuálnejších vedeckých. V prípade jedenástich nových karcinogénov boli stanovené hodnoty expozičného limitu v pracovnom prostredí.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. mája 2004. Smernica 2004/37/ES kodifikuje a nahrádza smernicu 90/394/EHS a jej následné zmeny, smernice 97/42/ES1999/38/ES. Konečné termíny transpozície týchto smerníc do vnútroštátneho právneho poriadku (najneskôr do 29. apríla 2003) sa naďalej uplatňovali.

Krajiny EÚ mali povinnosť transponovať opatrenia zavedené smernicou (EÚ) 2017/2398 do vnútroštátnych právnych predpisov do 17. januára 2020.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Karcinogény: látky, ktoré môžu v živých organizmoch vyvolať rakovinu.
Mutagény: látky, ktoré spôsobujú zmeny v genetickom materiáli organizmu.
Látky poškodzujúce reprodukciu: látky, ktoré poškodzujú reprodukciu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica 2004/37/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50 – 76).

Následné zmeny smernice 2004/37/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 87 – 95)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 28 – 36)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1 – 1355)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 20.04.2018