Lekárska starostlivosť na palubách plavidiel

Námorné plavidlá sú miestom výkonu práce, ktoré v dôsledku geografickej izolácie predstavujú zvýšené riziká pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov na palube. Na plavidlách by sa mali nachádzať vhodné zariadenia, ktoré by sa mali pravidelne kontrolovať, aby sa tak pracovníkom zaručila potrebná lekárska starostlivosť na mori.

AKT

Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel

SÚHRN

Námorné plavidlá sú miestom výkonu práce, ktoré v dôsledku geografickej izolácie predstavujú zvýšené riziká pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov na palube. Na plavidlách by sa mali nachádzať vhodné zariadenia, ktoré by sa mali pravidelne kontrolovať, aby sa tak pracovníkom zaručila potrebná lekárska starostlivosť na mori.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jej cieľom je zabezpečiť zavedenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných systémov, a zlepšiť tak lekársku starostlivosť na palubách plavidiel.

HLAVNÉ BODY

Každá krajina EÚ by sa mala uistiť, že plavidlá registrované v danej krajine alebo plávajúce pod jej vlajkou majú na palube zdravotnícke vybavenie. Podrobné požiadavky závisia od kategórie plavidla a podrobných informácií uvedených v prílohách k tejto smernici. Okrem toho:

Akékoľvek plavidlo, ktoré prepravuje nebezpečné látky musí mať na palube vhodné protilátky. Trajekty musia mať na palube za každých okolností minimálne množstvo protilátok (ako je uvedené v prílohe II) s cieľom zohľadniť skutočnosť, že o preprave nebezpečných látok sa nemusí vedieť v predstihu, pokiaľ trvanie plavby nepresahuje dve hodiny. Všetky dostupné protilátky musia byť uvedené na kontrolnom zozname.

Za zásobu zdravotníckych potrieb je zodpovedný vlastník plavidla. Kapitán, alebo delegovaný zástupca, je zodpovedný za spravovanie zásob, ktoré musí udržiavať v dobrom stave a systematicky ich dopĺňať výlučne na náklady vlastníka lode.

K zdravotníckym potrebám sa musia pripojiť pokyny na ich použitie vrátane informácií týkajúcich sa použitia vyžadovaných protilátok.

Povinnou súčasťou profesionálneho námorného výcviku je základné zdravotnícke školenie zamerané na poskytnutie prvej pomoci v prípade nehody alebo vážneho zdravotného problému. Kapitán alebo delegovaný pracovník zodpovedný za zdravotnícke potreby musí dostať osobitné školenie aspoň každých päť rokov.

Musia sa určiť centrály na poskytovanie bezplatných lekárskych rád pracovníkom pomocou rádia vrátane rád od lekárov, ktorí boli vyškolení v osobitných podmienkach na palubách lode.

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby sa raz do roka vykonala inšpekcia zameraná na kontrolu súladu zdravotníckych potrieb s požiadavkami tejto smernice.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 10. apríla 1992.

KONTEXT

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia schválila:

Oznámenie Komisie Usmernenia o ochrane zdravia, repatriácii a cestovných službách pre námorníkov a ďalšie osoby na palube lodí

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 92/29/EHS

10. apríla 1994

31. decembra 1994

Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 19 - 36

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1882/2003

20. novembra 2003

-

Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1 - 53

Smernica 2007/30/ES

28. júna 2007

31. decembra 2012

Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 21 - 24

Nariadenie (ES) č. 1137/2008

11. decembra 2008

-

Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008, s. 1 - 54

Následné úpravy a zmeny smernice 92/29/EHS boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 08.05.2020