Rybárske plavidlá – ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov na palube

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 93/103/ES – minimálne požiadavky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na palube rybárskych plavidiel

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sú vymedzené opatrenia a povinnosti určené na zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti na palube rybárskych plavidiel.

HLAVNÉ BODY

Majitelia rybárskych plavidiel musia zaistiť, aby ich používaním neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov s ohľadom na predvídateľné poveternostné podmienky. V zmysle smernice 89/391/EHS musia tiež zvážiť všetky ohrozenia, ktorým čelia zvyšní zamestnanci, keď ich spolupracovníci opustia svoje pracoviská, aby reagovali na nebezpečné situácie.

Nové rybárske plavidlá a hlavné opravy a zmeny súčasných plavidiel museli spĺňať minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia do 23. novembra 1995, pričom súčasné plavidlá mali na splnenie podmienok ďalších 7 rokov.

Všetky udalosti na mori, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov na palube, sa musia nahlásiť príslušným orgánom a do lodného denníka.

Krajiny EÚ musia zaistiť, aby plavidlá pravidelne kontrolovali osobitne poverené orgány na účely zaistenia súladu so smernicou.

Povinnosti majiteľov

Majitelia musia zaistiť, aby boli plavidlá ako aj zariadenia čisté a dobre udržované a musia dodržať podrobné požiadavky uvedené v prílohách k smernici v týchto oblastiach:

Na palube plavidla by mali byť náležité a vhodné záchranné prostriedky a prostriedky na prežitie.

Výcvik a porady

Pracovníci by mali byť informovaní o všetkých opatreniach týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti a mali by byť príslušne vyškolení, predovšetkým v oblasti prevencie úrazov a používania záchranných a núdzových prostriedkov. Každá osoba, ktorá pravdepodobne preberie vedenie plavidla, by mala absolvovať ďalší výcvik v oblasti prevencie chorôb a pracovných úrazov, stability a údržby plavidla pri všetkých predvídateľných prevádzkových podmienkach a v oblasti rádiovej navigácie a komunikácie.

Zamestnanci, respektíve ich zástupcovia, by sa mali zúčastniť porád v oblasti opatrení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia v súlade so smernicou 89/391/EHS. Zástupcovia by mali dostať prostriedky na vykonávanie týchto činností vrátane voľna bez straty mzdy a nesmú byť kvôli nim penalizovaní. Musia mať tiež možnosť predložiť svoje pozorovania počas inšpekčných návštev v zmysle podmienok účasti pracovníkov vymedzených v smernici 89/391/EHS.

Vykonávanie

Krajiny EÚ musia každých päť rokov podávať Európskej komisii správu o praktickom vykonávaní smernice vrátane stanovísk zamestnávateľov a zamestnancov.

V správe Komisie z roku 2009 sa posudzuje praktické vykonávanie tejto smernice, ako aj smernice o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 2. januára 1994. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 23. novembra 1995.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 93/103/ES z 23. novembra 1993 o minimálnych požiadavkách pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na palube rybárskych plavidiel (trinásta samostatná smernica v zmysle článku l6 ods. l smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 307, 13.12.1993, s. 1 – 17)

Následné zmeny smernice 93/103/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel (Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 19 – 36)

Pozri konsolidované znenie.

Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o praktickom vykonávaní smerníc o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 93/103/ES (rybárske plavidlá) a 92/29/EHS (lekárska starostlivosť na palubách plavidiel) [KOM(2009) 599 v konečnom znení z 29. októbra 2009]

Posledná aktualizácia 18.08.2016