Ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov v ťažobnom priemysle

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 92/104/EHS – bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov v povrchovom a podzemnom ťažobnom priemysle

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa stanovujú minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov v ťažobnom priemysle.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa týka povrchového a podzemného ťažobného priemyslu vrátane prieskumu a prípravy vyťažených materiálov na predaj. Netýka sa následného spracovania vyťažených materiálov.

V záujme ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov musí zamestnávateľ zabezpečiť, že:

pracoviská sú navrhnuté a usporiadané tak, aby pracovníci mohli pracovať bez ohrozenia bezpečnosti alebo zdravia seba alebo iných pracovníkov;

vždy musí byť zabezpečený dozor poverenej osoby;

práca spojená s osobitným rizikom sa zadáva len spôsobilému personálu a vykonáva sa v súlade s inštrukciami;

bezpečnostné inštrukcie sú zrozumiteľné pre všetkých pracovníkov, ktorých sa týkajú;

k dispozícii sú prostriedky na poskytnutie prvej pomoci;

pravidelne sa vykonávajú cvičenia týkajúce sa bezpečnosti.

Zamestnávateľ zodpovedný za vykonávanie všetkých bezpečnostných a zdravotných opatrení musí vypracovať dokument bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorým preukáže bezpečnosť pracoviska a posúdenie všetkých rizík, ktorým sú pracovníci vystavení. Ak sú prítomní pracovníci aj z iných spoločností, v dokumente sa majú uviesť tiež ciele koordinácie a postupov na jeho uskutočnenie.

Zamestnávateľ taktiež:

bezodkladne ohlási príslušným úradom ťažké pracovné úrazy a situácie s vážnym nebezpečenstvom;

prijme opatrenia na prevenciu, zisťovanie a hasenie požiarov a výskytu výbušného alebo iného zdravie ohrozujúceho ovzdušia;

poskytne únikové a záchranné prostriedky v prípade nebezpečenstva;

poskytne výstražné a iné komunikačné systémy, pomocou ktorých sa môžu vykonať pomocné, únikové a záchranné akcie;

informuje pracovníkov o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách;

zabezpečí, aby pracovníci podstupovali pravidelné zdravotné kontroly v súvislosti s činnosťami, ktoré vykonávajú;

zabezpečí porady a účasť pracovníkov pri záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

Podrobné požiadavky sú uvedené v prílohách k tejto smernici.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 7. decembra 1992.

KONTEXT

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: oblasti činnosti na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Smernica Rady 92/104/EHS z 3. decembra 1992 o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v povrchovom a podzemnom ťažobnom priemysle (dvanásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 92/104/EHS

7. decembra 1992

7. decembra 1994

Ú. v. ES L 404, 31.12.1992, s. 10 – 25

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2007/30/ES

28. júna 2007

31. decembra 2012

Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 21 – 24

Posledná aktualizácia 15.10.2015