Zdravie a bezpečnosť pracovníkov v ťažbovom priemysle

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 92/91/EHS – minimálne požiadavky na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v ťažbovom vrtnom priemysle

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je stanoviť minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, na pevnine i na mori, v oblasti ťažbového vrtného priemyslu.*.

HLAVNÉ BODY

Všetky pracoviská používané na prieskum a ťažbu nerastných surovín prostredníctvom vrtov musia spĺňať minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedené v smernici a jej prílohe, a to s ohľadom na charakteristiku pracoviska, činnosti, okolnosti alebo mimoriadne riziko.

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávatelia musia:

Dokument o zdraví a bezpečnosti

pred začatím ťažbových prác musí zamestnávateľ zabezpečiť, že sa vypracuje dokument o bezpečnosti a zdraví a že bude aktuálny (v súlade s článkami 6, 9 a 10 smernice 89/391/EHS, ktorými sa stanovujú všeobecné pravidlá v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Z tohto dokumentu musí konkrétne vyplývať, že:

Ak sa na tom istom pracovisku nachádzajú pracovníci viacerých spoločností, opatrenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti týchto pracovníkov musí koordinovať a uviesť v dokumente zamestnávateľ, ktorý v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo zvyklosťami je zodpovedný za dané pracovisko.

Koordinácia nemá vplyv na zodpovednosť jednotlivých zamestnávateľov.

Nahlasovanie úrazov a nebezpečných nehôd

Zamestnávateľ musí príslušným orgánom bezodkladne nahlásiť vážne a smrteľné pracovné úrazy a nebezpečné nehody.

Preventívne a komunikačné opatrenia

V záujme ochrany pracovníkov pred nebezpečenstvom (vrátane ochrany pred požiarmi, výbuchmi a pred zdraviu škodlivým ovzduším) zamestnávatelia musia:

Úpravy pracovísk

Ak sa na pracoviskách vykonali zmeny, rozšírenia a/alebo reorganizácie po dátume, keď táto smernica nadobúda účinnosť, zamestnávatelia musia zabezpečiť, aby tieto zmeny, rozšírenia a/alebo reorganizácie vyhovovali minimálnym požiadavkám stanoveným v prílohe k smernici.

Lekárska prehliadka pracovníkov

Každý pracovník musí absolvovať lekársku prehliadku pred tým, ako mu budú uložené úlohy súvisiace s činnosťami uvedenými v smernici, a potom sa táto prehliadka v pravidelných časových intervaloch opakuje.

Porady a účasť pracovníkov

Zamestnávatelia musia zabezpečiť porady s pracovníkmi a ich účasť na záležitostiach, ktoré sú predmetom smernice.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 11. novembra 1992 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 3. novembra 1994.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Ťažbový vrtný priemysel: odvetvia, ktorých náplňou je:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 92/91/EHS z 3. novembra 1992 o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v ťažbovom vrtnom priemysle (jedenásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 9 – 24)

Následné zmeny smernice 92/91/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACI DOKUMENT

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 15.01.2019