Bezpečnosť pri práci — ručná manipulácia s bremenami

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby pracovníci v Európskej únii (EÚ) boli chránení pred rizikami súvisiacimi s ručnou manipuláciou s bremenami*.

AKT

Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

SÚHRN

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby pracovníci v Európskej únii (EÚ) boli chránení pred rizikami súvisiacimi s ručnou manipuláciou s bremenami*.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta.

HLAVNÉ BODY

Zamestnávatelia by mali urobiť všetko pre to, aby sa vyhli potrebe ručnej manipulácie s bremenami zo strany pracovníkov.

Ak nie je možné vyhnúť sa ručnej manipulácii, zamestnávateľ zmení spôsob organizácie práce alebo poskytne pracovníkovi prostriedky na zníženie rizika, pričom:

Poškodenie chrbta hrozí, ak je bremeno:

Fyzická námaha môže predstavovať riziko poškodenia, ak je:

Pracovné prostredie môže zvýšiť riziko, ak:

Činnosť môže predstavovať riziko, ak zahŕňa:

Pracovník sa môže dostať do rizika, ak:

HLAVNÉ POJMY

*Ručná manipulácia s bremenami - na účely tejto smernice, každá preprava alebo podopieranie bremena vrátane zdvíhania, ukladania, posúvania, ťahania, nosenia alebo pohybovania bremena, ktoré predstavuje riziko najmä poškodenia chrbta.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 12. júna 1990.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 90/269/EHS

12. júna 1990

31. decembra 1992

Ú. v. ES L 156, 21.6.1990, s. 9 - 13

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2007/30/ES

28. júna 2007

31. decembra 2012

Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 21 - 24

Posledná aktualizácia 24.09.2015