Agentúra EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2062/94 – Agentúra EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorá poskytuje technické, vedecké a hospodárske informácie orgánom EÚ, krajinám EÚ a dotknutým stranám v tejto oblasti.

HLAVNÉ BODY

Úloha

Úlohou agentúry je:

Štruktúra

Stratégia

Agentúra vypracováva ročné programové dokumenty na základe šesťročnej organizačnej stratégie. Stratégia na obdobie rokov 2014 – 2020 má šesť prioritných oblastí s dôrazom kladeným na budovanie siete a táto stratégia je zosúladená so strategickým rámcom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 9. septembra 1994.

KONTEXT

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1 – 7)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 2062/94 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 [COM(2014) 332 final zo 6. júna 2014]

Posledná aktualizácia 05.12.2016