Celoživotné vzdelávanie – európske kvalifikácie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Vytvorenie európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie – odporúčanie

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ODPORÚČANIA?

Odporúčaním sa vytvára spoločný systém, známy ako európsky kvalifikačný rámec (EKR) určený na pomoc krajinám EÚ a ich vzdelávacím inštitúciám, zamestnávateľom a jednotlivcom pri porovnávaní kvalifikácií v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ. Tento nástroj je dôležitý na vytvorenie európskeho pracovného trhu.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

V Bolonskej deklarácii z roku 1999 sa podporuje mobilita a transparentnosť vo vzdelávaní v EÚ. EÚ sa medzitým vďaka bolonskému procesu priblížila k porovnateľnému, zosúladenému a jednotnému systému vysokoškolského vzdelávania, čo poukázalo na potrebu podobného opatrenia, ktoré by zahŕňalo odbornú prípravu.

AKT

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (Ú. v. EÚ C 111, 6.5.2008, s. 1 – 7)

Posledná aktualizácia 12.01.2016