Bolonský proces: zriadenie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania

Bolonský proces, ktorý začal Bolonskou deklaráciou (1999) a ktorý sa hodnotí každé tri roky v rámci konferencií ministrov, sa zameriava na zavedenie porovnateľnejšieho, zlučiteľnejšieho a jednotnejšieho systému v oblasti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

AKT

Bolonská deklarácia z 19. júna 1999 - spoločná deklarácia európskych ministrov školstva (neuverejnená v Úradnom vestníku).

SÚHRN

Bolonský proces, ktorý začal Bolonskou deklaráciou (1999) a ktorý sa hodnotí každé tri roky v rámci konferencií ministrov, sa zameriava na zavedenie porovnateľnejšieho, zlučiteľnejšieho a jednotnejšieho systému v oblasti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

Krajiny, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor (1954), sú oprávnené na členstvo v EHEA za predpokladu, že vyjadria svoj úmysel zahrnúť ciele bolonského procesu do svojho vlastného systému vysokoškolského vzdelávania. Tiež by mali poskytnúť informácie o tom, ako plánujú tieto zásady a ciele vykonávať.

Bolonský proces je v súlade s cieľmi EÚ v rámci vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj s jej stratégiou pre rast a zamestnanosť Európa 2020.

Ďalšie informácie sú dostupné na webovej lokalite EHEA.

SÚVISIACE AKTY

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania v roku 2015: Správa o vykonávaní bolonského procesu.

Závery Rady o globálnom rozmere európskeho vysokoškolského vzdelávania (Ú. v. EÚ C 28, 31.1.2014, s. 2 - 5).

Posledná aktualizácia 23.07.2015