Systém uznávania odborných kvalifikácií

V smernici sa zriaďuje systém uznávania odborných kvalifikácií v Európskej únii (EÚ), ktorý sa za určitých podmienok rozširuje aj na ostatné krajiny európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarsko. Jej zámerom je vniesť väčšiu pružnosť na trhy práce, ďalej liberalizovať služby, podporovať automatické uznávanie kvalifikácií a zjednodušiť administratívne postupy.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií

SÚHRN

V smernici sa zriaďuje systém uznávania odborných kvalifikácií v Európskej únii (EÚ), ktorý sa za určitých podmienok rozširuje aj na ostatné krajiny európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarsko. Jej zámerom je vniesť väčšiu pružnosť na trhy práce, ďalej liberalizovať služby, podporovať automatické uznávanie kvalifikácií a zjednodušiť administratívne postupy.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Dočasná mobilita

Ak chcú odborníci poskytovať svoje služby v inej krajine EÚ na dočasnej báze, v zásade tak môžu urobiť na základe svojho usadenia (t. j. právo vykonávať povolanie) v domovskej krajine. Krajina určenia môže od nich vyžadovať predchádzajúce vyhlásenie, nemusia však absolvovať postupy uznávania. Neplatí to pre povolania, ktoré majú vplyv na verejné zdravie a bezpečnosť, v súvislosti s ktorými krajiny EÚ môžu vyžadovať predchádzajúce schválenie ich kvalifikácie.

Trvalé usadenie

V smernici sú zabezpečené tri systémy uznávania kvalifikácií:

Európsky profesijný preukaz (EPC)

Smernica bola pozmenená smernicou 2013/55/EÚ (uplatniteľná v krajinách EÚ od 18. januára 2016), ktorou sa zavádza európsky profesijný preukaz. Občanom, ktorí budú mať záujem, umožní získať uznanie kvalifikácie jednoduchšie a rýchlejšie prostredníctvom štandardizovaného elektronického postupu. Preukaz sa bude zakladať na využívaní informačného systému o vnútornom trhu (IMI) a bude sa vydávať v podobe elektronického osvedčenia. EPC sa v prvej vlne bude vydávať pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, fyzioterapeutov, farmaceutov, horských sprievodcov a realitných sprostredkovateľov.

Smernica z roku 2013 takisto umožňuje všetkým občanom, ktorí sa snažia získať uznanie odbornej kvalifikácie, aby sa mohli obrátiť na jednotné kontaktné miesto.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE A AKÁ JE TRANSPOZIČNÁ LEHOTA?

Smernica 2005/36/ES nadobudla účinnosť 20. októbra 2005 a mala byť transponovaná do 20. októbra 2007. Najnovšie zmeny zavedené v smernici 2013/55/EÚ nadobudli účinnosť 17. januára 2014, pričom transpozičná lehota je do 18. januára 2016.

KONTEXT

Počet obyvateľov v produktívnom veku v mnohých krajinách EÚ klesá, zatiaľ čo dopyt po vysoko kvalifikovaných osobách sa pravdepodobne zvýši a predpokladá sa, že do roku 2020 sa vyšplhá na viac ako 16 miliónov pracovných miest. Preto je potrebné, aby sa ich kvalifikácia rýchlo, jednoducho a spoľahlivo uznávala v celej EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o automatickom uznávaní na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2005/36/ES

20. októbra 2005

20. októbra 2007

Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22 - 142

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/100/ES

1. januára 2007

1. januára 2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 141 - 237

Nariadenie (ES) č. 1430/2007

26. decembra 2007

-

Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 3 - 11

Nariadenie (ES) č. 755/2008

21. augusta 2008

-

Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 10 - 12

Nariadenie (ES) č. 279/2009

27. apríla 2009

-

Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 11 - 12

Nariadenie (EÚ) č. 213/2011

24. marca 2011

-

Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2011, s. 4 - 7

Nariadenie (EÚ) č. 623/2012

1. augusta 2012

-

Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2012, s. 9 - 11

Smernica 2013/25/EÚ

1. júla 2013

1. júla 2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 368 - 375

Smernica 2013/55/EÚ

17. januára 2014

18. januára 2016

Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 132 - 170

Následné zmeny a opravy smernice 2005/36/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Ú. v. ES L 78, 26.3.1977, s. 17 - 18)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 36 - 43)

Rozhodnutie Komisie 2007/172/ES z 19. marca 2007, ktorým sa zakladá skupina koordinátorov na uznávanie odbornej kvalifikácie (Ú. v. EÚ L 79, 20.3.2007, s. 38 - 39)

Posledná aktualizácia 17.08.2015