Eurydice – európska informačná sieť o vzdelávacích systémoch a politikách

 

ZHRNUTIE DOKUMENTU:

Uznesenie Rady a ministrov školstva k sieti informácií o vzdelávaní Eurydice

AKÝ JE CIEĽ TOHTO UZNESENIA?

Jeho cieľom je posilniť a rozvíjať sieť Eurydice, ktorá zabezpečuje informácie o vnútroštátnych a celoeurópskych štruktúrach, systémoch a vývoji v oblasti vzdelávania.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Uznesenie Rady a ministrov školstva, ktorí sa zišli na pôde Rady 6. decembra 1990, o Eurydice – informačnej sieti o vzdelávaní v Európskom spoločenstve [Ú. v. ES C 329, 31.12.1990, s. 23 – 24)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73)

Posledná aktualizácia 11.07.2016