Mobilita študentov, stážistov, mladých dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie 2001/613/ES o mobilite študentov, osôb absolvujúcich odbornú prípravu, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov v rámci EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ODPORÚČANIA?

V nadväznosti na zasadnutie Európskej rady v Lisabone v roku 2000 je cieľom tohto odporúčania podporovať voľný pohyb v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Krajiny Európskej únie (EÚ) sú v ňom vyzvané, aby prijali potrebné kroky na podporu mobility študentov, učiteľov a pedagogických pracovníkov v rámci EÚ.

HLAVNÉ BODY

V tomto odporúčaní sú krajiny EÚ vyzvané, aby odstránili právne, administratívne, jazykové a kultúrne prekážky pre osoby, ktoré:

v inej krajine EÚ.

Tieto body, ciele a návrhy sú postavené do popredia:

Opatrenia, ktoré sa osobitne týkajú študentov alebo osôb absolvujúcich odbornú prípravu

Opatrenia, ktoré sa týkajú mladých dobrovoľníkov

Opatrenia, ktoré sa týkajú učiteľov a školiteľov

Krajiny EÚ boli požiadané, aby každé dva roky zostavili správu o opatreniach prijatých v reakcii na tieto odporúčania.

KONTEXT

Uvedené odporúčania sa pôvodne vzťahovali na programy EÚ, ako boli Socrates (vzdelávanie), Leonardo da Vinci (odborná príprava) a Mládež, ktoré sú teraz súčasťou programuErasmus+ a dopĺňajú sa nimi opatrenia, ktoré teraz patria do rámca ET 2020, ktorý sa vzťahuje na spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania.

HLAVNÝ DOKUMENT

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2001/613/ES z 10. júla 2001 o mobilite študentov, osôb absolvujúcich odbornú prípravu, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 30 – 37)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Odporúčanie Rady z 28. júna 2011 – Mládež v pohybe – podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí (Ú. v. EÚ C 199, 7.7.2011, s. 1 – 5)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Mládež v pohybe – Iniciatíva zameraná na aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k inteligentnému a udržateľnému rastu pre všetkých v Európskej únii [KOM(2010) 477 v konečnom znení z 15. septembra 2010)

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) (Ú. v. EÚ C 155, 8.7.2009, s. 11 – 18)

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 15. novembra 2007 o zlepšovaní kvality vzdelávania učiteľov (Ú. v. EÚ C 300, 12.12.2007, s. 6 – 9)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass) (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 6 – 20)

Posledná aktualizácia 19.12.2016