Ochrana tehotných pracovníčok a čerstvých matiek

SÚHRN

V smernici sa ustanovujú základné práva všetkých žien v Európskej únii pred tehotenstvom a po tehotenstve. Smernica je jednou z niekoľkých dcérskych smerníc prijatých podľa rámcovej smernice 89/391/EHS o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je chrániť zdravie a bezpečnosť žien pri práci, keď sú tehotné*, alebo po tom, ako nedávno porodili*, a žien, ktoré dojčia*.

HLAVNÉ BODY

Od krajín EÚ sa vyžaduje, aby zamestnávateľov a pracovníčky informovali o usmerneniach Komisie v súvislosti s rizikami pre zdravie a bezpečnosť pri práci, ktoré pre nich predstavujú nebezpečné látky a výrobné procesy.

Po zistení rizík sa od zamestnávateľov vyžaduje, aby prijali opatrenia na ochranu dotknutých tehotných žien napr. presunutím na iné miesto alebo udelením dovolenky.

V prípade udelenia dovolenky musí zamestnávateľ zaručiť zamestnanecké práva a vyplácanie primeranej dávky ako kompenzáciu za stratu príjmu.

Tehotné pracovníčky nie sú povinné pracovať v nočných zmenách po predložení lekárskeho potvrdenia.

Tehotné pracovníčky môžu podstupovať predpôrodné lekárske prehliadky počas pracovného času bez straty mzdy.

V smernici sa ustanovuje materská dovolenka v trvaní 14 týždňov, pričom 2 týždne sa musia vyčerpať ešte pred pôrodom.

Ženy nesmú byť prepustené zo zamestnania z dôvodu otehotnenia či materstva.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 24. novembra 1992.

KONTEXT

Smernica 92/85/EHS - tehotné pracovníčky na webovej lokalite Agentúry EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

HLAVNÉ POJMY

* Tehotná pracovníčka - pracovníčka, ktorá svojho zamestnávateľa informovala o svojom stave v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo vnútroštátnou praxou.

* Pracovníčka krátko po pôrode - žena, ktorá je krátko po pôrode v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo vnútroštátnej praxe a ktorá o svojom stave informovala svojho zamestnávateľa v súlade s týmito vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.

* Dojčiaca pracovníčka - žena, ktorá dojčí dieťa v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo vnútroštátnej praxe a ktorá o svojom stave informovala svojho zamestnávateľa v súlade s týmito vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.

AKT

Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 92/85/EHS

24. novembra 1992

19. októbra 1994

Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1 - 7

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2007/30/ES

28. júna 2007

31. decembra 2012

Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 21 - 24

Smernica 2014/27/EÚ

25. marca 2014

1. júna 2015

Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014 s. 1 - 7

Posledná aktualizácia 14.10.2015