Práca na dobu určitú

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 99/70/ES – rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP(odborové zväzy)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Vzťahuje sa iba na pracovné podmienky zamestnancov na dobu určitú. Zo zákona vyplývajúce systémy sociálneho zabezpečenia sú výsadou krajín EÚ.

Týka sa zamestnancov na dobu určitú (vrátane sezónnych pracovníkov) s výnimkou pracovníkov, ktorých dala užívateľskému podniku k dispozícii sprostredkovateľňa príležitostných prác. Strany však plánujú podobnú dohodu aj v súvislosti s príležitostnou prácou.

Krajiny EÚ okrem toho môžu ustanoviť, že táto dohoda sa nevzťahuje na:

Zásada nediskriminácie

Dohoda zakazuje zamestnávateľom znevýhodňovať pracovníkov na dobu určitú voči stálym pracovníkom len preto, že majú uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú, pokiaľ na odlišné zaobchádzanie neexistujú objektívne dôvody.

Cieľom dohody je zvýšiť kvalitu práce na dobu určitú zabezpečením uplatňovania zásady nediskriminácie a zamedziť nezákonnému počínaniu prameniacemu z využívania opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv a pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú.

Zabránenie nezákonnému konaniu pri práci na dobu určitú

V úsilí zabrániť nezákonnému konaniu, ku ktorému dochádza pri opakovanom uzatváraní pracovných zmlúv alebo pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú, krajiny EÚ po porade so sociálnymi partnermi môžu prijať jedno alebo viacero z týchto opatrení (s ohľadom na potreby príslušných rezortov alebo kategórií pracovníkov):

Možnosti odbornej prípravy

Zamestnávatelia by mali v čo najväčšej miere uľahčovať pracovníkom na dobu určitú prístup k možnostiam odbornej prípravy na zdokonaľovanie ich pracovných zručností, postupu v zamestnaní a pracovnej mobility.

Zástupcovia pracovníkov

Pracovníci na dobu určitú sa musia započítavať pri výpočte medzného počtu pracovníkov, pri prekročení ktorého vzniká nárok na vytvorenie zastupiteľských orgánov pracovníkov.

Sankcie za porušenie predpisov zo strany zamestnávateľov

Krajiny EÚ musia stanoviť sankcie za porušenie vnútroštátnych vykonávacích predpisov.

Práca na dobu určitú a MSP

V súvislosti s uplatňovaním smernice na malé a stredné podniky (MSP) sa venovala osobitná pozornosť tomu, aby sa zabránilo uplatňovaniu administratívnych, finančných a právnych obmedzení spôsobom, ktorý by brzdil rozvoj MSP. Podľa Európskej komisie sa niekoľko doložiek dohody v súvislosti s ich uplatňovaním odvoláva na vnútroštátne právne predpisy, kolektívne zmluvy alebo zaužívané postupy, resp. na sociálnych partnerov, čo umožňuje zohľadniť osobitné potreby MSP.

Uplatňovanie

Krajiny EÚ mali prijať zákony, predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 10. júla 2001 alebo mali zabezpečiť, aby sociálni partneri najneskôr k tomuto dátumu zaviedli potrebné opatrenia. Krajinám EÚ sa poskytuje nanajvýš ešte jeden rok na to, aby zohľadnili osobitné problémy alebo uplatňovanie kolektívnych dohôd. O týchto okolnostiach však musia informovať Komisiu.

Vykonávanie tejto smernice nesmie byť dôvodom znižovania všeobecnej úrovne ochrany poskytovanej pracovníkom, na ktorých sa táto dohoda vzťahuje. Krajiny EÚ však môžu prijať ustanovenia, ktoré sú výhodnejšie než ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.

Správy

V dvoch správach pre Komisiu o vykonávaní sa uvádzajú vnútroštátne vykonávacie opatrenia smernice (pozri časť Súvisiace dokumenty).

Tieto správy sú doplnené dvoma štúdiami [správa o vykonávaní smernice 1999/70/ES o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko) (marec 2007) a správy (zhrnutia) o vykonávaní smernice 1999/70/ES v Bulharsku a Rumunsku (2009)].

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 10. júla 1999. Krajiny EÚ ju mali začleniť do vnútroštátneho práva do 10. júla 2001.

KONTEXT

Pracovné zmluvy na dobu určitú boli predmetom návrhu Komisie na smernicu Rady. Európsky parlament sa k návrhu vyjadril dňa 24. októbra 1990 (Ú. v. ES C 295, 26.11.1990).

V Rade sa nepodarilo dosiahnuť dohodu, preto sa Komisia rozhodla pre konzultácie so sociálnymi partnermi podľa článku 3 dohody o sociálnej politike. Sociálni partneri počas prvej konzultácie zdôraznili potrebu boja proti diskriminácii pracovníkov, ktorých postihujú nové, flexibilné formy práce.

Ku koncu druhého kola konzultácie sa sociálni partneri rozhodli začať rokovania v tejto oblasti.

Súbežne s tým dňa 19. júna 1996 organizácie UNICE (v súčasnosti BusinessEurope), CEEP a ETUC uzavreli rámcovú dohodu o práci na kratší pracovný čas, ktorá sa vykonáva smernicou 97/81/ES z 15. decembra 1997. V preambule k tejto dohode zmluvné strany vyjadrili úmysel zvážiť potrebu podobných dohôd týkajúcich sa ďalších flexibilných foriem práce. Dňa 18. marca 1999 uzavreli rámcovú dohodu o práci na dobu určitú, ktorá sa vykonáva touto smernicou.

Komisia vnímala potrebu vytvoriť vyvážený a flexibilný rámec, kompatibilný s čoraz vyšším počtom zmlúv na dobu určitú, a zároveň zabrániť ich zneužívaniu.

Dňa 6. mája 1999 Parlament prijal uznesenie o návrhu Komisie, v ktorom vyzval Radu, aby schválila rámcovú dohodu o práci na dobu určitú [neuverejnené v úradnom vestníku]. Parlament však s ľútosťou skonštatoval, že dohoda sa týka len pracovnoprávnych vzťahov uzatváraných v bezprostrednom slede, že pravidlá navrhnuté na zabránenie protiprávnemu konaniu pri zmluvách na dobu určitú uzatváraných v bezprostrednom slede neobsahujú žiadne kvalitatívne ani kvantitatívne záväzky a že neboli prijaté žiadne opatrenia týkajúce sa prednostného prístupu k vytvoreným pracovným miestam alebo pre týchto pracovníkov, aby mali prístup k primeranej odbornej príprave.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 99/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 10.7.1999, s. 43 – 48)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC (Ú. v. ES L 14, 20.1.1998, s. 9 – 14)

Následné zmeny smernice 97/81/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Pracovný dokument útvarov Komisie – Vnútroštátne vykonávacie opatrenia smernice 1999/70/ES (EÚ-15) [SEC(2006) 1074 final z 11. augusta 2006]

Pracovný dokument útvarov Komisie – Vnútroštátne vykonávacie opatrenia smernice 1999/70/ES (EÚ-10) [SEC(2008) 2485 final zo 17. septembra 2008]

Posledná aktualizácia 04.12.2016