Cestná doprava: pravidlá EÚ o organizácii pracovnej doby profesionálnych vodičov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej minimálne pravidlá organizácie pracovnej doby vodičov, pričom sa dopĺňa nariadenie (ES) 561/2006, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá o časoch jazdy a dobách odpočinku vodičov.

HLAVNÉ BODY

Pravidlá smernice sa uplatňujú na všetkých „mobilných pracovníkov“ v službe podniku zriadeného v krajine s cieľom vykonávať činnosti v cestnej doprave. Vzťahuje sa aj na samostatne zárobkovo činných vodičov.

„Pracovný čas“ zahŕňa:

Maximálny týždenný pracovný čas je určený na 48 hodín, môže sa však predĺžiť na 60 hodín, pokiaľ sa počas štvormesačného obdobia neprekročí priemer 48 hodín za týždeň.

Vodiči nesmú pracovať viac ako šesť hodín bez prestávky. Tieto prestávky nesmú trvať menej ako 30 minút, keď vodič pracuje šesť až deväť hodín denne.

Týmto pravidlom sa dopĺňajú ustanovenia nariadenia (ES) 561/2006, v ktorom sa stanovuje maximálny čas jazdy 4,5 hodiny bez prestávky alebo odpočinku.

Ustanovenia nariadenia (ES) 561/2006 o odpočinku sa v tejto smernici zachovávajú. Vodiči musia zachovávať denný a týždenný čas odpočinku.

Ak vodič pracuje počas noci, za akékoľvek 24-hodinové obdobie môže odpracovať najviac 10 hodín.

správe Komisie z roku 2014 bolo analyzované vykonávanie smernice a nariadenia v rokoch 2011 – 2012. Zistili sa určité zlepšenia pri uplatňovaní právnych predpisov. Neúplnosť a nejednotnosť príspevkov krajín EÚ však znemožnili hĺbkovú analýzu vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky či na zdravie a bezpečnosť vodičov. Európska Komisia poznamenala, že začne komplexné hodnotenie fungovania sociálnych právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 23. marca 2002. V krajinách EÚ mala byť transponovaná do 23. marca 2005.

KONTEXT

Európsky parlament zamietol návrh Komisie z roku 2008 na úpravu smernice s cieľom vylúčiť samostatne zárobkovo činných vodičov a posilniť jej presadzovanie. Smernica sa pôvodne vzťahovala len na mobilných pracovníkov zamestnaných v dopravnej spoločnosti. Od marca 2009 sa začala vzťahovať na všetkých vodičov, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia o čase jazdy, prestávkach a čase odpočinku.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35 – 39)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a smernice 2002/15 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave v rokoch 2011 – 2012 (27. správa Komisie o vykonávaní sociálnych predpisov týkajúcich sa cestnej dopravy) [COM(2014) 709 final, 21.11.2014)]

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1 – 14)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 561/2006 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 20.08.2020