Ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa

V smernici sa stanovuje systém na zaručenie výplaty odmien zamestnancov, ak je ich zamestnávateľ v stave platobnej neschopnosti. Od krajín EÚ sa vyžaduje zriadenie záručných inštitúcií a stanovujú sa postupy, ktoré sa uplatňujú, keď dôjde k platobnej neschopnosti cezhraničných zamestnávateľov.

SÚHRN

Touto smernicou sa ochraňujú zamestnanci s nárokom na nevyplatené odmeny od zamestnávateľa, ktorý je v stave platobnej neschopnosti.

Stav platobnej neschopnosti nasleduje po podaní žiadosti v rámci súdneho konania týkajúceho sa čiastočného alebo úplného predaja majetku zamestnávateľa a menovania likvidátora, keď príslušný súdny orgán:

Krajiny EÚ môžu výnimočne vylúčiť nároky niektorých kategórií zamestnancov, ak im iné formy záruk ponúkajú rovnakú ochranu. Krajiny EÚ môžu z rozsahu ochrany, ktorá je zabezpečená v smernici, vylúčiť pomocníkov v domácnostiach zamestnaných fyzickými osobami a rybárov podielnikov.

Okrem týchto výnimiek však túto smernicu môžu využiť všetci zamestnanci bez ohľadu na dĺžku trvania pracovnoprávnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu. Vzťahuje sa teda na zamestnancov na čiastočný pracovný úväzok, zamestnancov s pracovnoprávnym vzťahom na dobu určitú a dočasné pracovnoprávne zmluvy.

Záručné inštitúcie

Krajiny EÚ musia zriadiť záručné inštitúcie, ktoré zaručujú vyplatenie nárokov zamestnancov, a ak je to vhodné aj vyplatenie odstupného pri skončení pracovnoprávnych vzťahov. Môžu ustanoviť horné hranice platieb vykonané záručnou inštitúciou, ktoré musia byť dostatočne vysoké, aby prispievali k sociálnemu cieľu smernice.

Minimálne obdobie odmien, ktoré má vyplatiť záručná inštitúcia, sa musí vypočítať na základe:

Zamestnávatelia musia prispievať na financovanie týchto inštitúcií, pokiaľ nie sú plne kryté verejnými orgánmi.

Sociálne zabezpečenie

Krajiny EÚ môžu stanoviť, že záruka výplat sa neuplaatňuje na:

Ak zamestnávateľ nezaplatil povinné príspevky na sociálne zabezpečenie, no tieto sumy sa zrazili z vyplácanej odmeny, zamestnanci by mali mať právo na plné poberanie dávok od týchto poisťovacích inštitúcií.

Záujmy zamestnancov sú chránené, pokiaľ ide o dávky v starobe vrátane pozostalostných dávok v rámci doplnkových dôchodkových systémov. Táto ochrana sa takisto vzťahuje na zamestnancov, ktorí opustili podnik pred vznikom platobnej neschopnosti.

Nadnárodné situácie

Ak zamestnávateľ v stave platobnej neschopnosti pôsobil na území najmenej dvoch krajín EÚ, orgánom zodpovedným za plnenie nárokov je orgán v tej krajine, v ktorej zvyčajne daný zamestnanec pracoval.

Rozsah práv zamestnancov v súvislosti so záručnými inštitúciami sa podobne určí podľa vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý sa vzťahuje na danú záručnú inštitúciu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 17. novembra 2008.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 283, 28.10.2008, s. 36 – 42)

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní a uplatňovaní určitých ustanovení smernice 2008/94/ES o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (KOM(2011) 84 v konečnom znení z 28. februára 2011) – Záchranná sieť pre zamestnancov zavedená v smernici 2008/94/ES preukázala svoju účinnosť a užitočnosť. V období rokov 2008 – 2011 využilo zásahy záručných inštitúcií 3,4 milióna pracovníkov, predovšetkým v súvislosti s globálnou hospodárskou krízou.

Posledná aktualizácia 11.12.2015