Posilnenie presadzovania právnych predpisov EÚ v oblasti vysielania pracovníkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

Smernica 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

Smernica (EÚ) 2020/1057, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO SMERNÍC?

HLAVNÉ BODY

Smernica 96/71/ES

Smernica 2014/67/EÚ

Lepšie predchádzanie akémukoľvek zneužívaniu platných pravidiel, jeho monitorovanie a udeľovanie sankcií zaň

Lepší prístup k informáciám

Posilnená administratívna spolupráca

Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2018/957

Pozmeňujúcou smernicou (EÚ) 2018/957 sa zavádza niekoľko nových pravidiel:

Smernica (EÚ) 2020/1057

Medzi zmeny zavedené smernicou (EÚ) 2020/1057 patria:

ODKEDY SA SMERNICE UPLATŇUJÚ?

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Schránkové spoločnosti: spoločnosti, ktoré boli zriadené s cieľom využiť medzery v právnych predpisoch, pričom ako také neposkytujú žiadne služby zákazníkom, ale skôr vystupujú ako fasáda pre služby, ktoré poskytujú ich vlastníci. (Európska komisia v oznámení COM(2013) 122 final).

HLAVNÉ DOKUMENTY

Smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1 – 6)

Následné zmeny smernice 96/71/ES boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11 – 31)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/20 (Ú. v. EÚ L 249, 31.7.2020, s. 49 – 65)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 249, 31.7.2020, s. 17 – 32)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1 – 11)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35 – 44)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 13.10.2020