Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je vytvoriť jednotný trh Európskej únie pre audiovizuálne mediálne služby* a zabezpečiť jeho riadne fungovanie a zároveň prispieť k podpore kultúrnej rozmanitosti pri zabezpečení primeranej úrovne ochrany spotrebiteľa a dieťaťa.

HLAVNÉ BODY

Smernicou EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách sa riadi koordinácia vnútroštátnych právnych predpisov v celej EÚ týkajúcich sa všetkých audiovizuálnych médií, a to tradičného TV vysielania aj audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie*.

Smernicou (EÚ) 2018/1808 sa mení a aktualizuje smernica o audiovizuálnych mediálnych službách v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu s cieľom:

Krajiny EÚ musia zabezpečiť voľný príjem a nesmú obmedzovať transmisie audiovizuálnych médií z iných krajín EÚ. Za určitých okolností a podľa osobitných postupov môžu krajiny uplatňovať prísnejšie pravidlá než sú pravidlá v tejto smernici. Vnútroštátne orgány musia podporovať koreguláciu a samoreguláciu prostredníctvom vnútroštátnych kódexov správania.

Reklama

Audiovizuálna reklama musí byť ľahko odlíšiteľná a nesmie:

Medzi zakázané audiovizuálne reklamy patria:

Ďalšie požiadavky sa týkajú sponzorstva a umiestňovania produktov a zvyšujú flexibilitu vysielateľov, pokiaľ ide o čas vysielania reklám, s novým obmedzením na úrovni 20 % v čase od 6.00 h do 18.00 h a v čase od 18.00 h do 24.00 h.

Ochrana detí

Krajiny EÚ musia prijať opatrenia, ktorými zabezpečia, že programy, ktoré by mohli „narušiť telesný, duševný alebo morálny vývoj maloletých“, budú sprístupnené iba takým spôsobom, aby ich maloletí nemohli za bežných okolností počuť ani sledovať, a to prostredníctvom výberu vhodného vysielacieho času, nástrojov na overenie veku alebo iných technických opatrení primeraných potenciálnej škodlivosti. Na najškodlivejší obsah, napríklad svojvoľné násilie a pornografiu, sa vzťahujú najprísnejšie opatrenia.

Prínosom pre maloletých je aj vyššia úroveň ochrany online: platformy na zdieľanie videí musia zaviesť opatrenia na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom.

V detských programoch je tiež zakázané umiestňovanie produktov. Krajiny EÚ majú podporovať používanie samoregulácie a koregulácie prostredníctvom kódexov správania, pokiaľ ide o nevhodné reklamy na jedlo a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli a cukru v detských programoch.

Nenávistné prejavy

Audiovizuálne mediálne služby nesmú obsahovať podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi skupiny založené na diskriminácii z takých dôvodov, ako sú pohlavie, rasa, farba pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické charakteristiky, jazyk, náboženstvo alebo viera, politický alebo iný názor, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, pôvod, postihnutie, vek, sexuálna orientácia alebo národnosť, a to v súlade s článkom 21 Charty základných práv EÚ.

Verejné podnecovanie k páchaniu trestných činov terorizmu je tiež zakázané.

Prístupnosť

Poskytovatelia musia trvalo a postupne zvyšovať prístupnosť svojich služieb osobám so zdravotným postihnutím a sú podporovaní v tom, aby na dosiahnutie tohto cieľa vypracovali akčné plány v oblasti prístupnosti.

Krajiny EÚ musia určiť online kontaktné miesto na poskytovanie informácií a podávanie sťažností týkajúcich sa záležitostí v oblasti prístupnosti. Verejné núdzové informácie poskytované prostredníctvom audiovizuálnych mediálnych služieb, napríklad v situáciách prírodných katastrof, musia byť prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zdieľanie videí

Poskytovatelia služieb platforiem na zdieľanie videí* musia zaviesť vhodné opatrenia na ochranu maloletých pred obsahom, ktorý by mohol ovplyvniť ich telesný, duševný alebo morálny vývoj, a na ochranu širokej verejnosti pred podnecovaním k násiliu alebo nenávisti alebo pred verejným podnecovaním k páchaniu trestných činov terorizmu.

Medzi takéto opatrenia patria okrem iného:

Poskytovatelia služieb platforiem na zdieľanie videí majú rovnaké povinnosti ako poskytovatelia audiovizuálnych služieb, pokiaľ ide o reklamu a iné obsahové obmedzenia, pričom sa zohľadňuje, že majú na svojich platformách obmedzenú kontrolu nad reklamou, ktorej nezabezpečujú marketing, nepredávajú ju ani neusporadúvajú.

Podpora európskych a nezávislých diel

Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie musia mať vo svojich katalógoch minimálne 30 % európskych diel a musia zabezpečiť dostatočné zdôraznenie takýchto diel.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Pôvodná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách sa uplatňuje od 5. mája 2010. Zmeny zavedené smernicou (EÚ) 2018/1808 sa uplatňujú od 18. decembra 2018 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ majú byť transponované do 19. septembra 2020.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Audiovizuálna mediálna služba: služba poskytovania programov, za ktorú je redakčne zodpovedný poskytovateľ mediálnej služby, s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť elektronickými komunikačnými sieťami, a to buď vysielaním alebo na požiadanie.
Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie: audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnej služby na sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil, a na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom mediálnej služby.
Služba platformy na zdieľanie videí: služba, ktorá poskytuje programy, videá vytvorené používateľmi alebo programy aj videá vytvorené používateľmi širokej verejnosti, za ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nenesie redakčnú zodpovednosť, s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, a ktorých organizáciu určuje poskytovateľ platformy na zdieľanie videí, a to aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami, najmä prostredníctvom zobrazovania, označovania a radenia.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1 – 24)

Následné zmeny smernice 2010/13/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6 – 21)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe [COM(2015) 192 final zo 6. mája 2015]

Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 391 – 407)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/EC zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 108, 24.4.2002, s. 33 – 50)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 17.05.2019