Úloha výborov v súvislosti s vykonávacími právomocami Európskej komisie

Pred prijatím vykonávacích aktov musí Európska komisia konzultovať o návrhu, ktorý predkladá, s výborom, ktorý pozostáva zo zástupcov jednotlivých krajín EÚ.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

SÚHRN

Pred prijatím vykonávacích aktov musí Európska komisia konzultovať o návrhu, ktorý predkladá, s výborom, ktorý pozostáva zo zástupcov jednotlivých krajín EÚ.

ČO JE CIEĽOM TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú pravidlá, na základe ktorých krajiny EÚ kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (článok 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie - ZFEÚ). Táto kontrola sa v žargóne EÚ nazýva komitologický postup, t. j. Komisia musí predložiť každý návrh vykonávacieho aktu výborom, ktoré pozostávajú zo zástupcov krajín EÚ a predsedá im Komisia.

Podľa najnovšej správy Komisie o vývoji komitologického systému existuje približne 300 výborov, ktoré pokrývajú takmer všetky právomoci EÚ (ako je najmä poľnohospodárstvo, životné prostredie, doprava, zdravie a spotrebitelia atď.). V roku 2013 Komisia prijala vyše 1 700 vykonávacích aktov.

HLAVNÉ BODY

V smernici sa vymedzujú dva postupy kontroly výkonu vykonávacích právomocí Komisie (udelené zákonodarcom):

Postup preskúmania - používa sa najmä pri: i) opatreniach všeobecnej pôsobnosti a ii) opatreniach v určitých oblastiach politiky (napr. v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, životného prostredia, zdravia, obchodu a daní).

Vykonávacie akty Komisie musí podporiť kvalifikovaná väčšina výboru (systém váženia hlasov, podľa ktorého 16 z 28 krajín EÚ (1) musí hlasovať za návrh, a tieto hlasy musia predstavovať najmenej 65 % obyvateľov EÚ). Ak výbor vydá nepriaznivé stanovisko, Komisia môže predložiť návrh aktu odvolaciemu výboru s cieľom určiť, či by sa opatrenie malo ďalej skúmať alebo či je potrebné pozmeniť znenie. Ak je výsledkom diskusie vo výbore tzv. žiadne stanovisko, Komisia môže prijať návrh aktu za určitých podmienok.

Konzultačný postup - vo všeobecnosti sa využíva pri všetkých ostatných vykonávacích opatreniach (napr. individuálne opatrenia v oblasti kultúry). Komisia musí v maximálnej miere zohľadniť stanovisko výboru, ktoré sa prijíma jednoduchou väčšinou (väčšina hlasujúcich).

Kontrolná právomoc Európskeho parlamentu a Rady - ak sa základný akt prijme podľa riadneho legislatívneho postupu (najbežnejší postup prijímania rozhodnutí, ktorý sa vzťahuje na väčšinu oblastí politiky a v ktorom má Európsky parlament a Rada rovnocennú váhu), Európsky parlament alebo Rada môže kedykoľvek oznámiť Komisii, že sa domnieva, že návrh vykonávacieho aktu presahuje vykonávacie právomoci udelené Komisii. V takom prípade musí Komisia prehodnotiť návrh vykonávacieho aktu a rozhodnúť, či ho ponechá, pozmení, alebo vezme späť.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. marca 2011.

KONTEXT

V článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Komisii umožňuje prijímať vykonávacie opatrenia v súvislosti s právnym aktom, keď sú potrebné jednotné podmienky vykonávania. V základnom akte sa musí Komisii vyslovene udeľovať právomoc prijímať vykonávacie akty.

Pozri aj webovú lokalitu Európskej komisie o komitológii.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 182/2011

1. marca 2011

-

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13 - 20

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie o činnosti výborov počas roka 2013 (COM(2014) 572 final zo 16. septembra 2014).

Posledná aktualizácia 20.01.2015(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).