Medzinárodné dohovory a dohody EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Článok 216 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

ČO SA UVÁDZA V ZMLUVÁCH EÚ O DOHOVOROCH A DOHODÁCH EÚ?

HLAVNÉ BODY

Medzinárodné dohody (dohovory, zmluvy)

Medzinárodné dohody sa uzatvárajú medzi EÚ na jednej strane a iným subjektom verejného medzinárodného práva, napr. štátom alebo medzinárodnou organizáciou na strane druhej. V článku 216 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) sa uvádzajú prípady, v ktorých je EÚ oprávnená uzatvárať takéto dohody. Po rokovaní a podpísaní sa v závislosti od príslušného predmetu dohody môže vyžadovať ratifikácia prostredníctvom aktu sekundárnych právnych predpisov.

Medzinárodné dohody s krajinami mimo EÚ alebo s medzinárodnými organizáciami sú tiež neoddeliteľnou súčasťou práva EÚ. Tieto dohody sa odlišujú od primárneho práva aj sekundárnych právnych predpisov a tvoria kategóriu sui generis. Podľa niektorých rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie môžu mať dohody niekedy priamy účinok a ich právna záväznosť je nadradená sekundárnym právnym predpisom, ktoré s nimi preto musia byť v súlade.

Okrem toho sa článkom 207 ZFEÚ riadi obchodná politika EÚ – kľúčová vonkajšia právomoc EÚ a ústredný prvok jej vzťahov so zvyškom sveta.

Príklady medzinárodných dohôd:

Ak predmet dohody nepatrí do výlučnej právomoci EÚ, dohodu musia podpísať aj krajiny EÚ. Ide o takzvané zmiešané dohody. To znamená, že okrem EÚ sa aj krajiny EÚ stávajú zmluvnými stranami zmluvných strán, ktoré nie sú z EÚ. Pri zmiešaných dohodách sa môže vyžadovať schválenie vnútorného aktu EÚ, ktorým sa záväzky rozdelia medzi krajiny EÚ a EÚ.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Piata časť: Vonkajšia činnosť Únie – Hlava V: Medzinárodné dohody – článok 216 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 144)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Piata časť: Vonkajšia činnosť Únie – Hlava II: Spoločná obchodná politika – článok 207 (bývalý článok 133 ZEÚ) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 140 – 141)

Posledná aktualizácia 13.03.2020