Lisabonská zmluva

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva

AKÝ JE CIEĽ TEJTO ZMLUVY?

HLAVNÉ BODY

Inštitucionálne zmeny

Európsky parlament

Európska rada

Skladá sa z hláv štátov alebo vlád, čo zabezpečuje EÚ väčšiu kontinuitu a súdržnosť. Oficiálne sa uznáva ako inštitúcia EÚ, ktorá stanovuje všeobecné politické smerovanie EÚ a jej priority.

Väčšinou hlasov volí predsedu na funkčné obdobie 30 mesiacov, ktoré možno raz obnoviť, čím sa nahrádza predchádzajúce šesťmesačné rotujúce predsedníctvo.

Rada

Pri schvaľovaní právnych predpisov uplatňuje nové pravidlá hlasovania väčšinou hlasov. Na dosiahnutie väčšiny sa vyžaduje aspoň 55 % krajín EÚ, ktoré predstavujú najmenej 65 % obyvateľstva EÚ. Na zablokovanie návrhu musia byť proti aspoň 4 krajiny.

Keď Rada rokuje a hlasuje o návrhu legislatívneho aktu, sú jej zasadnutia verejné.

Európska komisia

Predseda Komisie:

Súdny dvor Európskej únie

Jeho právomoc sa rozširuje na všetky oblasti politiky EÚ okrem spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Európska centrálna banka (ECB)

Tým, že sa ECB uvádza v článku 13 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), oficiálne sa uznáva ako inštitúcia EÚ.

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

Zmluvou:

Ďalšie zmeny

Politiky EÚ

Predchádzajúca štruktúra pilierov sa nahrádza novým rozdelením právomocí:

Prehĺbenie demokracie

Zmluvou:

Vystúpenie z EÚ

Zmluvou sa po prvýkrát stanovuje oficiálny postup pre prípad, že krajina EÚ chce z EÚ vystúpiť (článok 50 ZEÚ – pozri zhrnutie týkajúce sa Rokovaní s UK (1) podľa článku 50).

ODKEDY SA ZMLUVA UPLATŇUJE?

Zmluva bola podpísaná 13. decembra 2007 a nadobudla účinnosť 1. decembra 2009.

KONTEXT

Lisabonská zmluva je do značnej miery inšpirovaná Zmluvou o Ústave pre Európu. Ústavou sa mali nahradiť zakladajúce zmluvy EÚ jediným textom. Bola podpísaná v Ríme 29. októbra 2004. Aby ústava nadobudla účinnosť, bolo potrebné, aby ju ratifikovalo všetkých (v tom čase) 27 členských krajín EÚ (17 ratifikovalo). V roku 2005 ju však v národných referendách odmietli vo Francúzsku a Holandsku.

Na druhej strane sa Lisabonskou zmluvou tieto zmluvy menia, rovnako ako Amsterdamskou zmluvou a Zmluvou z Nice. Zahŕňa väčšinu inštitucionálnych a politických reforiem uvedených v ústavnej zmluve.

HLAVNÉ POJMY

Demokratická rovnosť: EÚ dodržiava zásadu rovnosti občanov, ktorým sa dostáva rovnakej pozornosti zo strany jej inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr (článok 9 ZEÚ).
Zastupiteľská demokracia: Občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení Európskym parlamentom.
Participatívna demokracia: Občania EÚ sa majú právo zúčastňovať na rozhodnutiach EÚ a spolupracovať s inštitúciami EÚ, napríklad formou dialógu prostredníctvom organizácií občianskej spoločnosti, ktorých sú členmi.

HLAVNÝ DOKUMENT

Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007 (Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007, s. 1 – 271)

Posledná aktualizácia 15.12.2017(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).