Legislatívne postupy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 289 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

AKÝ JE CIEĽ ČLÁNKU 289 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE?

Článok reformuje predchádzajúci rozhodovací proces EÚ a posilňuje tak jej schopnosť prijímať rozhodnutia a opatrenia.

HLAVNÉ BODY

Článok 289 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa týka dvoch typov legislatívneho postupu:

Riadny legislatívny postup

Mimoriadne legislatívne postupy

Mimoriadne legislatívne postupy, ako naznačuje ich názov, predstavujú výnimku z riadneho legislatívneho postupu. Používajú sa v určitých citlivejších oblastiach politiky. Na rozdiel od riadneho legislatívneho postupu nie sú mimoriadne legislatívne postupy v ZFEÚ presne opísané. Ich pravidlá sú teda vymedzené od prípadu k prípadu v tých článkoch zmluvy, ktoré ustanovujú podmienky ich vykonávania.

V mimoriadnych legislatívnych postupoch je v praxi jediným zákonodarcom Rada. Parlament sa postupu len zúčastňuje. Jeho úloha je tak v závislosti od prípadu obmedzená na poradenstvo (napríklad podľa článku 89 ZFEÚ o cezhraničných policajných operáciách) alebo súhlas (napríklad podľa článku 86 ZFEÚ o Európskej prokuratúre).

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – šiesta časť: Inštitucionálne a finančné ustanovenia – hlava I: Ustanovenia o orgánoch – kapitola 2: Právne akty Únie, postupy prijímania a iné ustanovenia – oddiel 1: Právne akty Únie (článok 289) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 172)

Posledná aktualizácia 11.10.2017