Európska komisia

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 17 Zmluvy o Európskej únii

Článok 18 Zmluvy o Európskej únii

Článok 244 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) – úloha, zloženie, právomoci a fungovanie Európskej komisie

Článok 245 ZFEÚ – úloha, zloženie, právomoci a fungovanie Európskej komisie

Článok 246 ZFEÚ – úloha, zloženie, právomoci a fungovanie Európskej komisie

Článok 247 ZFEÚ – úloha, zloženie, právomoci a fungovanie Európskej komisie

Článok 248 ZFEÚ – úloha, zloženie, právomoci a fungovanie Európskej komisie

Článok 249 ZFEÚ – úloha, zloženie, právomoci a fungovanie Európskej komisie

Článok 250 ZFEÚ – úloha, zloženie, právomoci a fungovanie Európskej komisie

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ČLÁNKOV ZMLUVY?

Stanovuje sa v nich úloha, zloženie, právomoci, postupy menovania a fungovanie Európskej komisie, výkonnej právomoci EÚ.

HLAVNÉ BODY

Úloha

1. Navrhuje nové právne predpisy – Komisia je jediná inštitúcia EÚ, ktorá formálne predkladá právne predpisy na schválenie Európskemu parlamentuRade.

2. Riadi politiky EÚ a prideľuje finančné prostriedky EÚ – Komisia stanovuje výdavkové priority spolu s Radou a Parlamentom a zostavuje a vykonáva ročný rozpočet.

3. Vymáha uplatňovanie práva EÚ – Komisia spolu so Súdnym dvorom EÚ zabezpečuje, aby sa právo EÚ riadne uplatňovalo vo všetkých krajinách EÚ.

4. Zastupuje EÚ na medzinárodnej úrovni – hovorí v mene všetkých krajín EÚ v medzinárodných orgánoch (napr. Svetová obchodná organizácia – WTO).

Zloženie

Predseda

Menovanie

Súhrnná tabuľka

Zmluva o Európskej únii

17

Úloha a zloženie Komisie; menovanie a právomoci predsedu Komisie

Zmluva o Európskej únii

18

Menovanie a právomoci PK/VP

Zmluva o fungovaní Európskej únie

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Fungovanie Komisie

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava III – Ustanovenia o inštitúciách – Články 1718 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 26 – 27)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Hlava I – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 1 – Orgány – Oddiel 4 – Komisia – Články 244, 245, 246, 247, 248, 249250 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 155 – 157)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Európskej rady 2013/272/EÚ z 22. mája 2013 o počte členov Európskej komisie (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 98)

Posledná aktualizácia 11.10.2017