Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci

ZHRNUTIE K DOKUMENTU

Spoločné vyhlásenie o cieľoch a zásadách humanitárnej pomoci EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO SPOLOČNÉHO VYHLÁSENIA?

HLAVNÉ BODY

Ciele humanitárnej pomoci

Cieľom humanitárnej pomoci EÚ je poskytovať pomoc v núdzových situáciách na základe potreby určenú na záchranu života, predchádzanie utrpeniu ľudí a jeho zmierňovanie v krízových situáciách, ktoré vznikli v dôsledku katastrof zavinených človekom a prírodných katastrof.

V zmysle konsenzu sa humanitárna pomoc EÚ zabezpečuje prostredníctvom partnerov poskytujúcich pomoc, ako je napríklad systém Organizácie Spojených národov, hnutie Červený kríž/polmesiac a mimovládne organizácie.

EÚ a krajiny EÚ sú spoločne najväčším darcom medzinárodnej verejnej humanitárnej pomoci na svete. Ich činnosti sa navzájom dopĺňajú a posilňujú a vykonávajú sa formou úzkej koordinácie s medzinárodnými a miestnymi aktérmi.

Zásady humanitárnej pomoci

Humanitárna pomoc vychádza zo základných humanitárnych zásad ľudskosti*, neutrality*, nestrannosti a nezávislosti.

EÚ sa zaviazala dodržiavať aj zásady medzinárodného práva, najmä medzinárodného humanitárneho práva, práva v oblasti ľudských práv a utečeneckého práva.

Realizácia v jednotlivých krajinách EÚ sa síce môže líšiť, ale darcovia z EÚ sa snažia zlepšovať darcovskú prax a riadiť sa zásadami a osvedčenými postupmi poskytovania humanitárnej pomoci. To platí najmä v súvislosti s iniciatívou správne humanitárne darcovstvo, ktorá je neformálnym fórom a sieťou medzinárodných darcov.

Humanitárna pomoc EÚ musí byť harmonizovaná aj s inými politikami, aby bol po kríze zabezpečený hladký prechod. Taktiež sa v nej musia zohľadňovať rodové aspekty a rôznorodé potreby miestnych obyvateľov.

Koordinácia a súdržnosť pomoci EÚ

EÚ podporuje koordinačnú úlohu OSN a zvýšenie globálnej kapacity reagovať na humanitárne krízy.

Operácie EÚ určené na pomoc musia byť postavené na:

Humanitárna pomoc EÚ sa musí prideľovať transparentne na základe zistených potrieb a zraniteľnosti ľudí.

V konsenze sa stanovuje, kedy a ako sa v humanitárnej reakcii môže využiť civilná ochrana a v najkrajnejšom prípade vojenské prostriedky a kapacity.

Medzinárodná činnosť

EÚ uznáva, že humanitárna činnosť je na medzinárodnej úrovni založená na kolektívnej zodpovednosti a prispieva k rozvoju kolektívnej globálnej kapacity reagovať na krízy, pričom podporuje reformu humanitárneho systému pod vedením OSN v spolupráci s inými humanitárnymi aktérmi a darcami.

Vzhľadom na stupňujúcu sa potrebu humanitárnej pomoci je navyše nevyhnutné zintenzívniť a diverzifikovať financovanie a zvýšiť jeho predvídateľnosť, flexibilitu a strategickú koordináciu.

Prepojenie so znižovaním rizika katastrof a rozvojom

Súbežne s núdzovými operáciami, ktoré sú aktivované pri vzniku krízy, sa EÚ zaväzuje pracovať na znížení rizík a zraniteľnosti a pripravovať ľudí na prírodné katastrofy, a to na miestnej, regionálnej a národnej úrovni na základe akčného rámca z Hjóga (ktorý v marci 2015 nahradil Sendaiský rámec znižovania rizika katastrof na roky 2015 – 2030).

EÚ zároveň podporuje transformáciu, skorú obnovu a rozvoj, a to najmä prostredníctvom lepšieho prepojenia odstraňovania následkov katastrofy, obnovy a rozvoja (LRRD).

Humanitárna činnosť na úrovni EÚ

Konsenzus potvrdzuje, že EÚ má komparatívnu výhodu a pridanú hodnotu pri posilňovaní komplementarity medzi humanitárnymi darcami z EÚ a medzinárodnými darcami, a to vďaka celosvetovej sieti expertov EÚ, svojej úlohe pri zabezpečovaní súdržnosti politík a podpore správnej humanitárnej praxe, flexibilite zasiahnuť v politicky citlivých oblastiach a jej schopnosti uľahčovať koordináciu. Samotná Európska komisia sa zaviazala uplatňovať zásady a osvedčené postupy správneho darcovstva vo svojich politikách a operáciách.

EÚ prijala akčný plán na roky 2008 – 2013, ktorým usmerňuje spoluprácu medzi Komisiou a krajinami EÚ na základe kvality pomoci. Jeho plnenie bolo v roku 2010 preskúmané prostredníctvom priebežného hodnotenia a posúdené formou nezávislého hodnotenia v roku 2014. V posúdení sa potvrdila platnosť konsenzu a odporučila sa jeho realizácia na základe nového rámca. Plán vykonávania prijatý v novembri 2015 bude slúžiť na tento účel počas 18 mesiacov, pričom sa bude sa zameriavať na činnosti odvíjajúce sa od uprednostňovaných humanitárnych oblastí a na účinnosť.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

*Ľudskosť: ľudské utrpenie je potrebné riešiť všade, kde sa vyskytuje, mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.

*Neutralita: humanitárna pomoc nesmie uprednostňovať žiadnu stranu v ozbrojenom konflikte ani v inom spore.

*Nestrannosť: humanitárna pomoc sa musí poskytovať výlučne na základe potreby bez diskriminácie medzi postihnutým obyvateľstvom alebo v rámci neho.

*Nezávislosť: humanitárne ciele sú nezávislé od politických, hospodárskych, vojenských alebo iných cieľov, ich jediným cieľom je zmierniť utrpenie obetí v humanitárnych krízach a zabrániť mu.

AKT

Spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie (Ú. v. EÚ C 25, 30.1.2008, s. 1 – 12)

SÚVISIACE AKTY

Pracovný dokument útvarov Komisie: Plán vykonávania Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci (SWD(2015) 269 final z 27. novembra 2015)

Posledná aktualizácia 31.03.2016