Informácie o palivovej úspornosti, brzdnej schopnosti a hladinách hluku

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2020/740 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Nariadenie:

Dodávatelia pneumatík musia:

Distribútori pneumatík musia:

Dodávatelia a distribútori nových vozidiel musia zákazníkom pred predajom poskytnúť štítok pneumatiky, informačný list výrobku a každý príslušný technický propagačný materiál.

Poskytovatelia internetových služieb musia zabezpečiť, aby dodávatelia predávajúci pneumatiky prostredníctvom internetových sídel poskytovateľa zobrazili potrebný štítok pneumatiky, ako aj informačný list výrobku.

Vnútroštátne orgány musia:

Európska komisia:

Zrušenie

Nariadením (EU) 2020/740 sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 o označovaní pneumatík (pozri zhrnutie).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 1. mája 2021.

KONTEXT

Cieľom systému označovania pneumatík je zníženie emisií skleníkových plynov, znečistenia hlukom a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Pneumatiky zodpovedajú za 20 – 30 % spotreby paliva vozidla. Zníženie valivého trenia pneumatiky pomáha znižovať emisie a zvýšiť úspory pre vodičov prostredníctvom nižšej spotreby paliva.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Koncový používateľ: individuálny spotrebiteľ, správca vozových parkov alebo podnik cestnej dopravy.
Protektorovaná pneumatika: pneumatika, ktorá je obnovená nahradením opotrebovaného behúňa novým materiálom.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. EÚ L 177, 5.6.2020, s. 1 – 31)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1 – 44)

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1 – 218)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 1 – 23)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 46 – 58)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1222/2009 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1 – 24)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 02.12.2020